x
x

EMA provodi anketu o prijavljivanju sumnji na nuspojave

  20.09.2017.

Europska agencija za lijekove (EMA) provodi među zdravstvenim radnicima i pacijentima anketu o sigurnosti lijekova i prijavljivanju sumnji na nuspojave lijekova.

EMA provodi anketu o prijavljivanju sumnji na nuspojave

Glavni je cilj ankete ispitati razinu osviještenosti zdravstvenih radnika i pacijenata u Europskoj uniji o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova, kao i njihove stavove i obrasce ponašanja vezane uz načine prijavljivanja.

Na sudjelovanje u anketi pozvani su i zdravstveni radnici i pacijenti iz Republike Hrvatske, koji anketi na hrvatskom jeziku mogu pristupiti putem poveznice na stranicama EMA-e.

Ispunjavanje upitnika traje približno deset minuta, a rok za ispunjavanje je 9. listopada 2017. godine. Slijedom analize rezultata ankete, Europska agencija za lijekove uputit će podatke Europskoj komisiji te će zaključci istraživanja biti objavljeni sljedeće godine.

Ovom anketom, između ostaloga, obuhvaćeno je i prijavljivanje sumnji na nuspojave lijekova pod dodatnim praćenjem. Riječ je o lijekovima koji sadrže novu djelatnu tvar, biološkim lijekovima, lijekovima za koje je potrebno osigurati više podataka o dugoročnoj primjeni ili o rijetkim nuspojavama, lijekovima koji imaju uvjetno odobrenje ili koji su odobreni pod iznimnim okolnostima, a koji se, u skladu s navedenim prate još intenzivnije od ostalih lijekova. Predmetni lijekovi označeni su simbolom okrenutog istostraničnog crnog trokuta u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku. Više informacija o ovim lijekovima možete pronaći ovdje.

HALMED kontinuirano podsjeća da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku sumnju na nuspojavu lijeka. Potičemo pacijente koji su razvili neku nuspojavu na lijek da nuspojavu također prijave izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Sve prijave koje HALMED zaprimi smatraju se sumnjama na nuspojavu lijeka i koriste se za kontinuiranu procjenu cjelokupnog sigurnosnog profila lijeka, čime se osigurava da se u prometu nalaze samo oni lijekovi čiji je omjer koristi i rizika primjene pozitivan.