x
x

Depresija značajno smanjuje adherenciju kod pacijenata s KOPB-om

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  03.11.2016.

Istraživanje objavljeno u časopisu Annals of the American Thoracic Society imalo je za cilj istražiti utjecaj depresije na pridržavanje terapiji kod pacijenata kojima je nedavno dijagnosticiran KOPB.

Depresija značajno smanjuje adherenciju kod pacijenata s KOPB-om
Veoma je važno da liječnici obiteljske medicine i ljekarnici porade na edukaciji pacijenata ukazujući im na dobre ishode liječenja u slučaju ispravnog uzimanja lijekova, a osobitu pozornost treba pridati pacijentima kojima je dijagnosticirana depresija kako bi se osiguralo da terapiju uzimaju redovno.

Pacijenti koji boluju od kronične opstruktivne plućne bolesti, često pate i od depresije koja je jedna od najčešćih neprepoznatih i neliječenih komorbiditeta. Istraživanje objavljeno u časopisu Annals of the American Thoracic Society imalo je za cilj istražiti utjecaj depresije na pridržavanje terapiji kod pacijenata kojima je nedavno dijagnosticiran KOPB. Kohorta se sastojala od 31 000 pacijenata, od kojih je 20% kasnije zadovoljilo kriterije za postavljanje dijagnoze depresije.

Rezultati su pokazali da je općenito adherencija terapiji za KOPB bila niska, u prvih mjesec dana poslije dijagnoze iznosila je 57%, a u periodu od 6 mjeseci od dijagnoze smanjila se na 35%. Kod pacijenata kojima je dijagnosticirana i depresija, adherencija je bila još manja, prema prilagođenom regresijskom modelu korištenom u istraživanju (omjer šansi 0,93; 95%-tni interval pouzdanosti: 0,89-0,98). Oboljeli od KOPB-a kojima je dijagnosticirana depresija češće su imali i druge zdravstvene probleme, veća je incidencija bila u ženskoj populaciji te kod osoba koje su živjele u staračkim domovima ili drugim centrima za skrb, a u prvom mjesecu od postavljanja dijagnoze depresije kod većine je uočeno pogoršavanje simptoma KOPB-a.

Adherencija propisanoj terapiji kod oboljelih od KOPB-a je općenito poražavajuće niska, a osobito kod onih koji pate i od depresije. Rezultati ovog istraživanja dodatno ukazuju na već poznati problem neodgovarajućeg pridržavanja pacijenata terapiji. Stoga je veoma važno je da liječnici obiteljske medicine i ljekarnici porade na edukaciji pacijenata ukazujući im na dobre ishode liječenja u slučaju ispravnog uzimanja lijekova, a osobitu pozornost treba pridati pacijentima kojima je dijagnosticirana depresija kako bi se osiguralo da terapiju uzimaju redovno.