x
x

Procjena praktičnih vještina studenata u radu s pacijentima

  20.11.2015.

Jesu li studenti spremni za rad s pacijentima? Samoprocjena praktičnih vještina srpskih studenata medicine uoči diplome objavljena je u CMJ-u.

Procjena praktičnih vještina studenata u radu s pacijentima

Cilj Utvrditi kako studenti završne godine medicine procjenjuju vlastite praktične vještine.

Postupci Istraživanje je provedeno na Medicinskom fakultetu u Beogradu za vrijeme obavezne praktične nastave u razdoblju od 2.-9. prosinca 2013. i uključilo je 390 studenata (stopa odaziva 77,8%). Upitnik je sadržavao pitanja o demografskim osobinama, 21 pitanje o samoprocjeni praktičnih vještina i jedno pitanje o samoprocijenjenoj spremnosti studenata da počnu raditi s pacijentima.

Rezultati Cronbachov alfa čitave ljestvice bio je 0,891. Studenti su osjećali najveće samopouzdanje kad je u pitanju mjerenje arterijskog pulsa i krvnog tlaka, te kod uzimanje anamneze (prosječan broj bodova 10 za sve tri vještine), a najmanje samopouzdanje kad je u pitanju uvođenje urinarnog katetera (prosječan broj bodova 1) i zašivanje rane (prosječan broj bodova 2). Svoju spremnost za rad s pacijentima ocijenili su s 5,0 od 10,0 bodova. Prosjek ocjena studenata nije korelirao s ukupnim brojem bodova (Spearmanov ρ=0,039; P=0,460) niti sa samoprocijenjenom spremnošću za rad s pacijentima (Spearmanov ρ=-0.048; P=0.365).

Zaključak Naše istraživanje ukazuje da studenti medicine nemaju dovoljno samopouzdanja kad je u pitanju izvođenje nekoliko kliničkih postupaka, pogotovo onih koji uključuju kirurške zahvate. Samopouzdanje studenata moglo bi se ojačati povećanjem broja sati praktične nastave ili boljim nadgledanjem od strane nastavnika.

Tatjana Gazibara, Selmina Nurković, Gorica Marić, Ilma Kurtagić, Nikolina Kovačević, Darija Kisić- Tepavčević, Tatjana Pekmezović