x
x

Psihički i tjelesni zdravstveni problemi bosanskih izbjeglica

  15.05.2015.

Studija provedena na skupini bosanskih izbjeglica ukazuje na visok stupanj psihičkog morbiditeta s kojim su usko vezani somatski zdravstveni problemi.

Psihički i tjelesni zdravstveni problemi bosanskih izbjeglica
Rezultati studije upućuju na prisutnost psihičkih i tjelesnih zdravstvenih problema u bošnjačkih izbjeglica uključenih u ovu studiju. Holistički pristup i izbjegavanje paradigme o dualizmu uma i tijela mogli bi biti korisni za zdravstvenu skrb i dugoročnu prognozu ovih ljudi.

Cilj ove studije bio je istražiti povezanost psihijatrijskih poremećaja (PTSP-a i depresije) i kroničnih bolesti u trogodišnjem praćenju (1996.-1999.) skupine bosanskih izbjeglica.

Studija je provedena u izbjegličkim kampovima u Varaždinu na 534 ispitanika, od kojih je 70,4% sudjelovalo u sve tri godine praćenja. Podatci o depresiji i PTSP-u među bošnjačkom populacijom izbjeglica prikupljeni su pomoću Hopkinsove liste simptoma (Hopkins Symptom Checklist-25) i Harvardskog upitnika za traumu (Harvard Trauma Questionnaire). Uvid u zdravstveno stanje dobiven je na temelju osobnih izvješća ispitanika.

Najvažnija otkrića ove studije su sljedeća:

1) kod polovine uzorka na početku i na kraju studije nije zabilježen psihijatrijski problem, 18,5% je patilo od depresije, oko 5% od PTSP-a, a od depresije i PTSP-a 24,2% na početku i 30,3% na kraju studije;

2) ukupno je identificirano 15 medicinskih stanja, s najvećom prevalencijom hipertenzije (37.6%) i bolesti srca (31.3%);

3) nastanak somatskih bolesti bio je povezan s prisutnošću psihijatrijske dijagnoze, odnosno zabilježena je veća učestalost somatskih bolesti u ispitanika koji su patili od depresije ili depresije i PTSP-a u odnosu na ispitanike koji su patili samo od PTSP-a.

Rezultati studije upućuju na prisutnost psihičkih i tjelesnih zdravstvenih problema u bošnjačkih izbjeglica uključenih u ovu studiju. Holistički pristup i izbjegavanje paradigme o dualizmu uma i tijela mogli bi biti korisni za zdravstvenu skrb i dugoročnu prognozu ovih ljudi. 

Iris Sarajlić Vuković, Nikolina Jovanović, Branko Kolarić, Vesna Vidović, Richard Francis Mollica