x
x

Molekulski biljezi za personalizirani pristup bolesnicima s melanomom

  18.01.2015.

Osim mutacija u genu BRAF, u radu se ukratko raspravljaju i neki drugi molekulski biljezi za personalizirani pristup liječenju bolesnika s melanomom.

Molekulski biljezi za personalizirani pristup bolesnicima s melanomom

2011. godina je bila prekretnica u liječenju bolesnika s melanomom budući da su te godine odobrena dva nova lijeka, vemurafenib i ipilimumab, koji su pokazali učinak na produženo preživljenje bolesnika s metastatskim melanomom.

Vemurafenib je odobren za liječenje samo onih bolesnika koji imaju aktivirajuće mutacije u genu BRAF. Tako je detekcija aktivirajućih mutacija u genu BRAF, koje se mogu naći u ≈50% bolesnika s melanomom, postala standardni dio rutinskog protokola liječenja bolesnika s metastatskim melanomom.

U radu se raspravljaju metode i protokoli detekcije BRAF mutacija kao primjer molekulskog biljega za personalizirani pristup bolesnicima s melanomom, s naglaskom na one aspekte koji su još predmet rasprava i kontroverzi. Osim mutacija u genu BRAF, u radu se ukratko raspravljaju i neki drugi molekulski biljezi za personalizirani pristup liječenju bolesnika s melanomom, kao prediktivni biljezi za liječenje ipilimumabom, koji se još ne određuju rutinski. 

Ivan Šamija