x
x

Ukinuta obveza sudjelovanja liječnika u radu centra opće medicine (COM)

  12.11.2012.

U „Narodnim novinama“ br. 118/12 od dana 26. listopada 2012. godine objavljeni su akti HZZO-a kojima je konačno ukinuta obveza sudjelovanja liječnika privatne prakse u radu centra opće medicine (COM). Izvršenim promjenama sudjelovanje liječnika privatne prakse u radu centra regulirano je samo kao mogućnost, no ne i kao obveza liječnika.

Ukinuta obveza sudjelovanja liječnika u radu centra opće medicine (COM)

Akti HZZO-a:

- Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Poveznica na dokumente:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2574.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2575.html