x
x

Zadovoljstvo liječnika edukacijom na Plivinim radionicama

  26.07.2012.

Liječnici su vrlo pozitivno ocijenili sve aspekte Plivinih radionica i tečajeva trajne edukacije. Činjenica da su mnogim liječnicima takvi sadržaji jedan od glavnih izvora informacija i novih medicinskih saznanja svakako je dodatni poticaj da se ta potreba i dalje zadovoljava održavanjem radionica i tečajeva trajne edukacije na hrvatskom jeziku.

Zadovoljstvo liječnika edukacijom na Plivinim radionicama

Svaka profesija, a osobito medicinska, zahtijeva kontinuirano praćenje novih znanstvenih dostignuća, dijeljenje iskustava i stručne rasprave u funkciji osiguranja izvrsnosti u svom području djelovanja. Važnost kontinuirane edukacije dodatno je naglašena i od Hrvatske liječničke komore, jer uvjetuje i samu mogućnost obavljanja medicinskih djelatnosti obnavljanjem licence za rad.

Uz stručni časopis MEDICUS i internet portal PLIVAmed.net, PLIVA je organizirala stručne tečajeve i radionice i time omogućila edukaciju velikom broju liječnika.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati zadovoljstvo liječnika kako bi se prepoznali najbolje prihvaćeni modaliteti i sadržaji na tečajevima i radionicama sa svrhom stvaranja još kvalitetnijih edukacijskih programa.

Provedena je strukturirana anketa 602 sudionika koji su odgovorili na sedamnaest pitanja. Rezultati su uneseni u elektroničku bazu podataka. Odgovori su pretočeni u 59 varijabli. Za kontinuirane varijable izračunata je srednja vrijednost, standardna devijacija, medijan, 25. i 75. percentila, minimalna i maksimalna vrijednost. Kontinuirane varijable su izražene kao apsolutni broj i postotak. Analiza je provedena programom SAS verzija 9.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

U istraživanje su uključeni većinom liječnici obiteljske medicine, srednje životne dobi (medijan 51 godina), uglavnom ženskog spola (78%). Većina ispitanih liječnika ima dnevno između 50 i 70 bolesnika u svojim ambulantama i brine prosječno o 1750 bolesnika (SD 382,4). Istraživanje je provedeno na teritoriju Republike Hrvatske i u njega je bilo uključeno 21% liječnika iz Splita, 13% iz Rijeke, 11% iz Zagreba te ostalih većih gradova širom Hrvatske.

Većina liječnika (99%) rado prisustvuje radionicama i tečajevima. Velika većina liječnika informira se isključivo iz domaćih izvora - stručnih skupova, publikacija ili internet stranica. Oba medija, stručne časopise i internet koristi 61% ispitanika. Nešto više liječnika čita stručne časopise (450, 75%) u odnosu na Internet (434, 73%). Razlika ne dosiže statističku značajnost (p=.194, McNemarov test).

Najveći broj liječnika 62% posjećuje specijalizirani internetski portal PLIVAmed.net, a Medicus ih čita 46%. Manje od 10% ispitanika posjećuje najpoznatije, besplatne stručne internet stranice na engleskom jeziku. 24% liječnika uopće ne čita stručne časopise. Ispitanici su mogli ocijeniti skup ocjenom 1 do 5 (najgore, najbolje). Rezultati su prikazani u tablici 1.

Liječnici su vrlo pozitivno ocijenili sve aspekte Plivinih radionica i tečajeva trajne edukacije. Činjenica da su mnogim liječnicima takvi sadržaji jedan od glavnih izvora informacija i novih medicinskih saznanja svakako je dodatni poticaj da se ta potreba i dalje zadovoljava održavanjem radionica i tečajeva trajne edukacije na hrvatskom jeziku.

Gordan Maleković, Mato Papić, Bruno Baršić, Ivana Klinar, Ljubica Vukšić, Marijana Oremuš, Jacinta Vuković

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelPLIVIT D 2000Bisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: