x
x

Je li limfopenija prediktor smrtnosti u bolesnika s COVID-19?

  02.09.2023.

U bolesnika s COVID-19 najčešći laboratorijski nalazi su limfopenija, trombocitopenija, poremećaji jetrenih testova, povišeni markeri koji ukazuju na upalu poput C-reaktivnog proteina (CRP), interleukin (IL)-1, IL-6, faktor nekroze tumora alfa (TNF-α) i pogoršanje parametara koagulacije. U ovoj studiji objavljenoj u časopisu Acta clinica Croatica, ispitivala se korelaciju između limfopenije i ishoda bolesti COVID-19.

Je li limfopenija prediktor smrtnosti u bolesnika s COVID-19?

U ovoj studiji procijenjen je odnos između prisutnosti limfopenije i potrebe za jedinicom intenzivnog liječenja (JIL) ili smrtnosti.

Ukupno je 1670 bolesnika oboljelih od COVID-19 podijeljeno prema težini limfopenije koja se razvila u vrijeme bolesti COVID-19. Prema simptomima i potrebi za intenzivnim liječenjem infekcija je klasificirana kao blaga ili teška infekcija. Među skupinama procijenjene su stope teških infekcija, prijma u JIL i stope smrtnosti. Od 1670 bolesnika 576 (34,4%) ih je imalo tešku bolest, a 1094 (65,6%) bolesnika je imalo blaži oblik bolesti. Umrlo je 213 (12,7%) bolesnika s teškim oblikom COVID-19. Teški COVID-19 bio je češći u bolesnika s niskim razinama limfocita (<500) od onih s normalnim brojem limfocita (64,7% naspram 5,2%, p<0,001). Omjer vjerojatnosti limfopeničnih bolesnika bio je 2,4 (1,8-3,0, p=0,001). Rizik od teške infekcije COVID-19 i smrtnosti bio je 8,9 i 12,4 puta veći u bolesnika s niskim brojem limfocita u usporedbi s bolesnicima s normalnim brojem limfocita kasnije. ROC analiza je pokazala da broj limfocita manji od 615 lym/mcL ima 96,4% osjetljivost za tešku bolest (AUC: 0,89 (0,842-0,938, p<0,001). Postojala je značajna negativna korelacija između broja limfocita i stope smrtnosti i teške bolesti COVID-19 (za teški oblik COVID-19, r=-0,590; p<0,001 i za smrtnost r=-0,511; p=0,001).

Zaključak: utvrđena je snažnu korelaciju između limfopenije i ishoda bolesti COVID-19. Limfopenični bolesnici s COVID-19 bili su prognostički čimbenik u tijeku bolesti. Limfopenija je jednostavan, jeftin prognostički čimbenik koji se može koristiti u liječenju bolesti COVID-19.