x
x

Računanje ugljikohidrata

  25.02.2023.

Pravilna prehrana osoba sa šećernom bolesti temelj je dobre regulacije bolesti i ubraja se u osnovne principe liječenja. Osim pravilne prehrane ili dijabetičke prehrane osnovnim principima liječenja smatraju se i redovita tjelesna aktivnost, samokontrola, medikamenti i edukacija.

Računanje ugljikohidrata

Osobe oboljele od šećerne bolesti provodi jedan od oblika pravilne prehrane tijekom cijelog života, zbog čega je izuzetno važno odabrati prehranu koja je osobi koja ima šećernu bolest najprimjerenija kao i njenom stilu života. Danas je na raspolaganju model mediteranske prehrane, model prema ADA (American Dietetic Association) sustavu, model tanjura i slični modeli. Među njima je i „slobodni“ model prehrane i računanja ugljikohidrata u obroku, na osnovu kojih osoba sama računa količinu prandijalnog inzulina. 

Računanje ugljikohidrata u obroku i samostalno titriranje doze inzulina prema veličini obroka zahtijeva posebnu edukacija osobe. Takva edukacija zahtijeva od osobe sa šećernom bolesti dobro poznavanje skupina namirnica, dobro poznavanje namirnica koje sadržavaju ugljikohidrate, poznavanje koliko pojedina namirnica ima ugljikohidrata, dobro vizualno odmjeravanje količine namirnice (ugljikohidrata), poznavanja izračuna ugljikohidratnog omjera i na koncu poznavanje izračuna za eventualnu korekciju glikemije prema osobnom korektivnom faktoru.

Model je namijenjen osobama sa šećernom bolešću koje su na intenziviranoj inzulinskoj terapiji, što znači da su na jednoj ili dvije doze bazalnog inzulina i tri doze prandijalnog inzulina. Ovakav model prehrane pogodan je i za osobe koje su mobilne, sa manjkom vremena, varijabilnog dnevnog ritma i s potrebom „slobodnije“ prehrane. Cilj je ovakve prehrane imati uredne metaboličke parametre kontrole šećerne bolesti.

Izračunavanju doze prandijalnog inzulina može poslužiti jednostavna formula. Ta formula ili pravilo 500, izračunava ugljikohidratni omjer i može vrlo precizno odrediti koliko jedna jedinica prandijalnog inzulina „pokriva“ grama ugljikohidrata. Dakle 500 se podijeli sa ukupnom dnevnom dozom inzulina, i bazalnog i prandijalnog. Broj koji se dobije je količina ugljikohidrata koju „pokriva“ jedna jedinica prandijalnog inzulina. Primjerice, ako pacijent dnevno koristi ukupno 50 jedinica inzulina, 500 podijeljeno sa 50 jednako je 10. To znači da jedna jedinica prandijalnog inzulina pokriva 10 g ugljikohidrata unešenih obrokom. Ako pacijent za obrok unese 70 g ugljikohidrata, trebati će mu 7 jedinica inzulina za „pokrivanje“ ugljikohidratnog unosa.

Postoji isto tako jednostavna formula za izračun korektivnog faktora (KF). Korektivni faktor se primjenjuje kada je glikemija visoka iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju osoba određuje dodatnu dozu prandijalnog inzulina kako bi riješila hiperglikemiju. Korektivni faktor se izračunava pomoću pravila 100, broj 100 se podijeli sa ukupnom dnevnom dozom inzulina. Broj koji se dobije govori o tome za koliko će mmol/L jedna jedinica prandijalnog inzulina sniziti glikemiju. Primjerice, 100 podijelimo sa 50, to je ukupna dnevna doza  inzulina kao u prethodnom slučaju, dobiti ćemo broj 2. To znači da će jedna jedinica prandijalnog inzulina data kao korektivni faktor, smanjiti glikemiju za 2 mmol/L. Ako je glikemija npr. 15 mmol/L a želimo da bude 7, trebati ćemo glikemiju sniziti za 8 mmol/L, za što će osobi trebati 4 jed. inzulina.

Ovakvim načinom izračuna ugljikohidrata u obroku i izračuna doze prandijalnog inzulina daje osobama slobodu u samostalnom upravljanju svojom bolešću, obrocima i stilom života.