x
x

Nove preporuke o primjeni acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji

  17.05.2022.

Radna skupina US Preventive Services Task Force (USPSTF) izdala je preporuke za primarnu acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji.

Nove preporuke o primjeni acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji

Izdvojili smo ključne točke koje treba zapamtiti:

1. Liječenje acetilsalicilnom kiselinom nije za sve bolesnike u kardiovaskularnoj prevenciji. Neki mogu imati koristi, međutim kod nekih će rizik primjene biti veći od same koristi.

2. Rana ispitivanja primjene acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji pokazala su u samom početku dobrobit za veliku populaciju pacijenata. To je uključivalo smanjenje rizika od infarkta miokarda u ispitivanju Physicians’ Health Study. Naknadne studije, uključujući studiju o zdravlju žena, nisu otkrile smanjenje velikih kardiovaskularnih bolesti (KVB) nakon primarne prevencije acetilsalicilnom kiselinom. Međutim, u studiji o zdravlju žena zabilježeno je smanjenje rizika od moždanog udara.

3. Rana ispitivanja primjene acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji otkrila su mala apsolutna povećanja rizika od velikog krvarenja.

4. Nekoliko smjernica i dokumenata sa smjernicama, uključujući USPSTF iz 2016., preporučile su primjenu acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji za pacijente u dobi od 50 − 59 godina s povišenim rizikom od KVB-a bez krvarenja (razina B). USPSTF iz 2016. preporučio je individualno odlučivanje za pacijente u dobi od 60 − 69 godina s povišenim kardiovaskularnim rizikom i bez krvarenja (razina C) i nije dao preporuke za pacijente u dobi < 50 ili > 69 godina zbog nedostatka dokaza.

5. Uloženi su veliki napori u prevenciju kardiovaskularnih bolesti tijekom proteklih 30 godina koji su utjecali na poboljšanje javnog zdravlja. To je uključilo sve veću uporabu statina i antihipertenzivnih lijekova uz smanjenu uporabu duhana.

6. U 2018. objavljena su tri ključna ispitivanja primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti uporabom acetilsalicilne kiseline. Prvo, ispitivanje ASPREE otkrilo je da je među zdravim starijim bolesnicima ≥ 65 godina, uporaba niskih dnevnih doza acetilsalicilne kiselina povezana s većom smrtnošću (5,9% naspram 5,2% za placebo, medijan 4,7 godina) i smrtnostnošću od raka ( 3,1% naspram 2,3%). Postojale su slične stope velikog krvarenja (0,3% u obje skupine). Drugo, ispitivanje ASCEND kod pacijenata s dijabetesom pokazalo je da dnevna uporaba niskih doza acetilsalicilne kiseline smanjuje rizik od kardiovaskularnih događaja (8,5% naspram 9,6%, prosječno 7,4 godina praćenja), ali je nešto veći rizik od velikog krvarenja (4,1% prema 3,2%). Treće, ispitivanje ARRIVE kod osoba starije dobi bez dijabetesa s rizikom za razvoj aterosklerotske kardiovaskularne bolesti pokazalo je neznatno smanjenje kardiovaskularnih događaja (4,29% naspram 4,48%, medijan 5 godina praćenja), ali udvostručeno je gastrointestinalno krvarenje (0,97% naspram 0,46%).

7. U pregledu tri ključna ispitivanja objavljena 2018. godine, stope antihipertenzivnih lijekova i statina bile su prilično visoke, dok je uporaba duhana bila relativno niska. Bolje su kontrolirani čimbenici rizika, a primjena acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji nije pokazala dobrobit.

8. U novijoj studiji TIPS-3 (2020.), pacijenti s povišenim rizikom za aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest randomizirani su u dvije skupine i primali acetilsalicilnu kiselinu ili placebo uz polipilulu koja je sadržavala statine i antihipertenzivne lijekove. U početku je zabilježena niska početna uporaba ova dva lijeka. Ispitivanje je pokazalo značajno smanjenje kardiovaskularnih događaja (4,1% naspram 5,8% tijekom prosječnih 4,6 godina) među pacijentima randomiziranim za primanje acetilsalicilne kiseline.

9. U 2019., smjernice American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) preporučile su primjenu acetilsalicilne kiseline kao lijeka klase III (štetni) za primarnu prevenciju u bolesnika u dobi od ≥ 70 godina. Također su smanjili snagu preporuke (klasa IIb) za primjenu u bolesnika u dobi od 40 − 70 godina s naglaskom na individualno donošenje odluka.

10. Preporuka USPSTF-a 2021. − 2022. promijenila je preporuku za primarnu preventivnu uporabu acetilsalicilne kiseline. Konkretno su preporučili donošenje individualnih odluka za pacijente u dobi od 40 − 59 godina kod kojih postoji rizik od kardiovaskulanih bolesti te ne preporučuju primjenu acetilsalicilne kiseline u bolesnika starijih od 60 godina.