x
x

Stanje vodoopskrbe i upravljanje rizicima u vodoopskrbi u RH

  21.12.2017.

Na temelju analize podataka koje javni isporučitelji vodnih usluga dostavljaju u obliku godišnjih izvještaja o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), godišnjih izvještaja županijskih zavoda za javno zdravstvo o provedbi monitoringa vode za ljudsku potrošnju te podataka prikupljenih anketom vodovoda u listopadu 2016. godine, HZJZ je izradio prikaz stanja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj i potrebe uvođenja planova sigurnosti vode u RH. Cjeloviti rad objavljen je u zborniku radova XXI znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba.

Stanje vodoopskrbe i upravljanje rizicima u vodoopskrbi u RH

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo, potrebno je zaštiti vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je u svojim Smjernicama za vodu za piće (u daljnjem tekstu Smjernice) iz 2004. godine preporučila upotrebu planova sigurnosti vode da bi se proaktivno osiguravala zdravstvena ispravnost vode za piće i smanjili utjecaji na zdravlje tijekom onečišćenja vode. RH je među prvim zemljama u Europi prihvatila koncept upravljanja rizicima u vodoopskrbi i regulirala uvođenje HACCP sustava u vodoopskrbnim sustavima.

Daljnja poboljšanja vodoopskrbe mogu se postići sustavnijim i sveobuhvatnijim pristupom upravljanju rizicima, poglavito u manjim vodoopskrbnim sustavima koji isporučuju manje od 1000 m3 dnevno, implementacijom planova sigurnosti vode prema Smjernicama o kvaliteti vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije i normi HRN EN 15975-2:2013, Sigurnost opskrbe vodom za piće – Smjernice za upravljanje rizikom i krizom – 2. dio: Upravljanje rizikom. Pritom je potrebna veća i organizirana podrška pravnim osobama koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe u vidu edukativnih materijala i smjernica.

Da bi se utvrdilo u kojoj mjeri HACCP sustavi implementirani u vodoopskrbnim sustavima Hrvatske odgovaraju zahtjevima za planove sigurnosti vode opisanima u navedenim smjernicama i normi, Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu,Službe za zdravstvenu ekologiju HZJZ-a je proveo istraživanje u kojem su sudjelovali vodovodi zastupljeni na 20. znanstveno-stručnom skupu „Voda i javna vodoopskrba“ 2016. godine.