x
x

Rana enteralna prehrana kod akutnog pankreatitisa

  13.05.2017.

Utjecaj rane enteralne prehrane na nutricijski status i tijek bolesti u oboljelih od akutnog pankreatitisa

Rana enteralna prehrana kod akutnog pankreatitisa

Cilj: Evaluirati utjecaj rane enteralne prehrane (EP) i totalne parenteralne prehrane (TPP) na nutricijski status i tijek bolesti u oboljelih od akutnog pankreatitisa.
Ispitanici i metode: U randomizirani kontrolirani pokus uključeno je 35 bolesnika sa srednje teškim akutnim pankreatitisom, podijeljenih u dvije skupine, ovisno o tipu nutritivne potpore. Bolesnici u skupini na EP dobivali su jedan od gotovih industrijskih pripravaka tj. elementarnu prehranu, 25-30 kcal/kg putem nazojejunalne sonde, uz opće mjere liječenja. Druga skupina pacijenata na TPP primala je totalnu parenteralnu prehranu u kontinuiranoj infuziji putem venskog katetera, također uz opće mjere liječenja.
Rezultati: Srednja vrijednost CRP-a u ispitanika na EP pokazivala je veći pad 7. dana liječenja u odnosu na TPP (101,5:142,6). Pad indeksa tjelesne mase (ITM) bio je veći u ispitanika na TPP u odnosu na početne vrijednosti (7,4%), dok se kod ispitanika na EP nakon početnoga pada ITM-a, vrijednost istoga na kraju liječenja približavaju početnima. Vrijednosti kalcija brže su se oporavljale i dosegle su krajnje više vrijednosti u skupini na EP (2,11 ± 0,11 mmol/L) u odnosu na ispitanike na TPP (2,06 ± 0,16 mmol/L). Porast vrijednosti serumskih albumina bio je u EP 6,5%, a u TPP 0,2% u odnosu na početne vrijednosti. Trajanje hospitalizacije bilo je u prosjeku dva dana kraće u skupini ispitanika na EP. Učestalost komplikacija bila je podjednaka u obje skupine.
Zaključak: EP je jednako učinkovita i sigurna u liječenju akutnog pankreatitisa kao i uobičajeno korištena TPP.

Dubravka Holik, Aleksandar Včev, Ivan Miškulin, Sanda Goll-Barić, Boris Dželalija, Maja Miškulin