x
x

Olanzapin u liječenju BAP-a

  Jasminka Oštrek, dr. med., specijalist psihijatar

  17.12.2013.

Mnoge studije opisuju kako je olanzapin učinkovitiji kod određenih pacijenata u liječenju i profilaksi BAP-a, osobito kod miješanih epizoda, kao i kod pacijenata koji ranije nisu dobro terapijski odgovorili na terapiju stabilizatorima raspoloženja, konvencionalnim antipsihoticima ili na elekrostimulativnu terapiju.

Olanzapin u liječenju BAP-a

Bipolarni afektivni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj (BAP) pripada skupini poremećaja raspoloženja i multifaktorijalne je geneze.

Smatra se da je incidencija najmanje 1%, prema novijim podacima i do 3,7%. Prosječno vrijeme do postavljanja dijagnoze je 5 do10 godina.

Gotovo jedna trećina oboljelih pokuša suicid, a velika je i sklonost abuzusu alkohola te drugih psihoaktivnih supstanci. Značajno je smanjena kvaliteta života.

Patološko raspoloženje i s time povezeni vegetativni i psihomotorni simptomi čine ključno obilježje kliničke slike.

Značajne su promjene:

  • afektiviteta: emocija i raspoloženja;
  • kognicije: razumijevanja, procjenjivanja, kreativnosti i pamćenja;
  • fizičke: promjene u apetitu i razini energije;
  • psihotične dekompenzacije: sumanute ideje i halucinacije.

Iritabilnost je ključni simptom koji se javlja tijekom svih faza BAP-a.

Etiologija i patofiziologija BAP-a

Etiologija i patofiziologija nisu dovoljno poznate. Istraživanja ukazuju na poremećaj regulacije biogenih amina u mozgu. Noradrenalin i serotonin dva su najodgovornija transmitera u patofiziologiji poremećaja raspoloženja. Uzroci također leže i u poremećaju senzibiliteta receptora za ova dva transmitera. Određeni podaci govore u korist smanjenja dopaminske aktivnosti u depresiji i povećanja u maniji.

Neuroendokrini uzroci manifestiraju se u smislu poremećaja limbičko-hipotalamičko-hipofizno-adrenalne osi.

Imunološki faktori su sniženi i kod manije i kod depresije.

Liječenje BAP-a

Terapijske opcije:

1. atipični antipsihotici

2. stabilizatori raspoloženja

3. antidepresivi

4. tipični, klasični antipsihotici.

Dugoročne studije pokazale su da većina pacijenata koja se liječi od BAP-a uzima u prosjeku četiri  različita lijeka. Pri tome treba naglasiti da je takva kombinirana terapija često povezana i sa neželjenim nuspojavama

Olanzapin

Olanzapin je jedan od prvih „atipičnih“ antipsihotika  koji je odobren za liječenje BAP-a, a koristi se kao prva linija liječenja, samostalno ili u kombinaciji sa stablizatorima raspoloženja. Pripada skupini oksazapina, a prema mehanizmu djelovanja je serotoninsko-dopaminski antagonist.

Blokira D2 receptore u mezolimbičkom kortikalnom snopu nigrostrijatalnog puta u odnosu na nizak afinitet za nigrostrijatalne dopaminske neurone, reducirajući simptome psihoze, te stabilizirajući afektivne simptome.

Blokira serotonin HTC2A receptore pojačavajući dopaminsku aktivnost u pojedinim regijama mozga što reducira motoričke nuspojave, te vjerojatno djeluje na poboljšanje kognitivnih i afektivnih simptoma. Specifični antagonizam na HTC2C receptorima također može pridonijeti poboljšanju navedenih simptoma.

Pokazuje umjereni afinitet na alfa 1 adrenergiče receptore, te visoki afinitet na muskarinske M1 i histaminske H1 receptore (rezultira sedacijom).

Dobro se resorbira; vršnu koncentraciju dostiže za 5-8 sati.

Izlučuje se prvenstveno u mokraći.

S obzirom da mu je poluvrijeme života 36 sati, omogućeno je uzimanje jednom dnevno.

Zaključak

Primjena Olandixa (olanzapina) u liječenju BAP-a pokazala se kao vrlo dobar izbor terapije. Psihotične i manične simptome reducira za tjedan dana, ali treba proći i nekoliko tjedana za puni učinak na ponašanje kao što je kognicija i afektivna stabilizacija.

Mnoge studije opisuju kako je olanzapin (Olandix) učinkovitiji kod određenih pacijenata u liječenju i profilaksi BAP-a,  osobito kod miješanih epizoda, kao i kod pacijenata koji ranije nisu dobro terapijski odgovorili na terapiju stabilizatorima raspoloženja, konvencionalnim antipsihoticima ili na elekrostimulativnu terapiju.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexPLIVIT total energyMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: