x
x

Parametri metaboličkog sindroma kod prehipertenzivnih muškaraca i žena

  18.11.2013.

Visceralna pretilost i dislipidemija češće su prisutne u prehipertenzivnih muškaraca. Prehipertenzivni muškarci imali su značajno veće vrijednosti BMI-a, opsega struka, hematokrita, ukupnog kolesterola, LDL-a, triglicerida te niže vrijednosti HDL-a.

Parametri metaboličkog sindroma kod prehipertenzivnih muškaraca i žena

Cilj: Prehipertenzija je stanje koje je karakterizirano povišenim kardiovaskularnim rizikom. Naš cilj bio je analizirati parametre metaboličkog sindroma u prehipertenzivnih muškaraca i žena.

Ispitanici i metode: Uključeno je 689 osoba (409 žena i 280 muškaraca). Pri fizikalnom pregledu izmjereni su krvni tlakv(KT) i srčana frekvencija (FR) prema ESH smjernicama. Iz uzoraka krvi određena je glukoza (GUK), inzulin, lipidi, hsCRP, aldosteron, kalij, broj leukocita (L) i hematokrit. Izmjeren je opseg struka, određen je HOMA indeks i BMI. Ispitanici su bili podijeljeni u tri skupine prema krvnom tlaku - skupina I – optimalan krvni tlak (<= 120/80 mmHg), skupina II-prehipertenzija (130-138/80-85 mmHg), skupina III- I. stupanj hipertenzije (140 -159/90-99mmHg). Svaka skupina je podijeljena i prema spolu.

Rezultati: bilo je 209 prehipertenzivnih ispitanika (115 muškaraca i 94 žene). Nije bilo razlike u dobi između muškaraca i žena. Nismo našli ni značajne razlike u vrijednostima GUK-a, razini inzulina, HOMA indeksu, broju leukocita, hsCRP-u, aldosteronu, kaliju i srčanoj frekvenciji između muškaraca i žena (p>0.05).

Međutim, prehipertenzivni muškarci imali su značajno veće vrijednosti BMI-a, opsega struka, hematokrita, ukupnog kolesterola, LDL-a, triglicerida te niže vrijednosti HDL-a (p <0.05).

Zaključak: Visceralna pretilost i dislipidemija češće su prisutne u prehipertenzivnih muškaraca. Nema razlike u drugim promatranim parametrima metaboličkog sindroma između ispitanika u ovoj skupini. Naši rezultati ukazuju na različita obilježja prehipertenzivnih muškaraca i žena koja bi mogla odrediti daljnji klinički tijek.

M. Fištrek Prlić 1; S. Karanović 1; I. Pećin 2; Ž. Dika 1; M. Laganović 1; Vuković Lela 1; M. Fuček 3; V. Premužić 1; A. Vrdoljak 1; B. Jelaković 1

1 Zavod za nefrologiju i arterijsku hipertenziju, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska

2 Zavod za bolesti metabolizma, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska

3 Klinički zavod za lab. dijagnostiku, KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska