x
x

Porodi i prekidi trudnoće u Hrvatskoj u 2011. godini

  18.01.2013.

U 2011. godini u rodilištima Hrvatske ukupno je, temeljem individualnih prijava poroda, registriran 40.641 porod s 41.321 ukupno rođenih. Od 41.321 ukupno rođenih, 41.163 djece je živorođeno i 158 mrtvorođeno, a od živorođenih je umrlo 133 novorođenčadi od kojih u prvih sedam dana života 104.

Porodi i prekidi trudnoće u Hrvatskoj u 2011. godini
Prekid trudnoće se u Hrvatskoj i dalje koristi kao sredstvo kontracepcije. Među ženama koje traže prekid trudnoće najviše je onih koje već imaju djecu - 2.788 ili 64,1% i u dobi 30-39 godina

Ovi podaci iz zdravstvenih ustanova su odraz rada rodilišta i razlikuju se od podataka Državnog zavoda za statistiku koji se, prema UN-ovoj i EUROSTAT-ovoj metodologiji, odnose na djecu čije majke imaju prebivalište u RH i nisu bile odsutne iz RH duže od jedne godine, kao i djecu majki koje nemaju stalno prebivalište u RH, ali na području RH borave jednu godinu ili duže. Prema ovom izvoru, u Hrvatskoj je u 2011. godini bilo 41.197 živorođenih.

Prema dobi majke najučestaliji porodi su u dobi 25-29 godina (90,9 poroda na 1.000 žena te dobi), slijede porodi u dobi 30-34 godine (80,4 poroda na 1.000 žena te dobi), potom u dobi 20-24 godine (50,9 poroda/1.000 žena te dobi).

Najviše je registrirano prvih poroda, u udjelu od 50,8%, poroda, drugih po redu je bilo 32,4%, trećih po redu 11,1% i višeg reda rođenja 5,6%. Oko 82 % rodilja nije imalo ranijih prekida trudnoće, 13,6% su imale jedan prekid trudnoće do sadašnjeg poroda, a manje od 4% je imalo više prekida trudnoće.Od ukupno 40.641 poroda, s jednim djetetom je bilo 39.987 (98,4%). Blizanci su rođeni iz 629 poroda (1,6%), trojci iz 24 poroda (0,06%), a četvorci iz jednog poroda.

Za vrijeme trudnoće, poroda ili u babinju su umrle četiri žene. ). Nijedna od 4 umrle žene zbog komplikacija u trudnoći, porodu ili babinjama nije umrla zbog izravnog porodničkog uzroka. Ukupna maternalna smrtnost je iznosila 9,71/100.000 živorođenih.

Svaka trudnoća koja ne završi porodom, smatra se prekidom trudnoće i u skladu sa zakonskim propisima prijavljuje se na odgovarajućem obrascu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U trudnoću završenu prekidom trudnoće ubraja se: izvanmaterična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeća, spontani i legalno inducirani prekid trudnoće.

Tijekom 2011. godine bilo je prijavljeno 10.401 prekida trudnoće, što predstavlja daljnji pad u odnosu na prethodne godine. Od toga je legalno induciranih prekida trudnoće bilo 4.347 ili 41,8%.

Zabilježena su 1.501 spontana prekida trudnoće (14,4%). Ostali prekidi trudnoće (O00 Izvanmaternična trudnoća, O01 Mola hydatidosa, O02 Ostali abnormalni produkti začeća, O05 Ostali pobačaji, O06 Nespecificirani pobačaj) iznosili su 43,8% (4.553). U strukturi ovi pobačaji bilježe pad.

Od svih žena koje su imale legalno inducirani prekid trudnoće najviše je onih u dobi 30-39 godina. Među ženama koje traže prekid trudnoće najviše je onih koje već imaju djecu - 2.788 ili 64,1% i u dobi 30-39 godina, što i ove godine potvrđuje činjenicu da se prekid trudnoće i dalje koristi kao sredstvo kontracepcije.

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr