x
x

Chatbotovi i etika u zdravstvu

  08.01.2024.

U zdravstvu se sve više nameće korištenje uporaba chatbotova, a postoje i velika ulaganja na ovom području.

Chatbotovi i etika u zdravstvu

Kakav je njihov utjecaj na odnos liječnika i pacijenta?

Jedna od najvećih dilema je potencijalno krivo informiranje pacijenata jer neke informacije koje su do sada dostupne mogu biti nepotpune i netočne što može imati ozbiljne posljedice.

Mogu li chatbotovi zamijeniti liječnike?

Chatbotovi mogu pružiti neke osnovne informacije i podršku bolesnicima, ali sigurno ne mogu zamijeniti empatiju, razumijevanje, sposobnost dijagnosticiranja i liječenja pacijenata koje ima liječnik.

Može li se postaviti jasna granica između strojne i liječničke kompetencije u medicini?

Upotreba chatbotova u zdravstvstvu može dovesti do zamagljivanja granice između ljudske i strojne kompetencije u medicini. Pacijenti mogu početi vjerovati da su chatbotovi jednako sposobni kao i liječnici, što može dovesti do neopravdanog rizika za njihovo zdravlje.

U cilju prevladavanja ovih etičkih izazova, potrebno je razviti etički okviri za upotrebu chatbotova u zdravstvu. Ovi okviri trebali bi osigurati da chatbotovi budu točni, transparentni i sigurni, te da nisu zamjena za liječniki savjet.

Neki od prijedloga za etičke okvire upotrebeu chatbotova u zdravstvu:

  • Chatbotovi bi se trebali razviti na temelju pouzdanih znanstvenih podataka i redovito se ažurirati.
  • Chatbotovi bi trebali biti transparentni i uvijek navoditi svoja ograničenja.
  • Chatbotovi ne bi trebali pružati medicinske savjete koji nisu u skladu s preporukama stručnih tijela.
  • Liječnici bi trebali biti uključeni u razvoj i upotrebu chatbotova u zdravstvu.

Uvođenje etičkih okvira za upotrebu chatbotova u zdravstvu je važan korak kako bi se ovi alati sigurno i ispravno koristili.

Ključne smjernice za interakcije između pacijenata, liječnika i chatbota u vezi pisanih medicinskih savjeta mogli bi dati stručna i profesionalna liječnička društva ili npr. agencije za lijekove, a svakako će biti potrebno razviti i preporuke kako pružati medicinske informacije putem chatbota.