x
x

Usvojena nova uredba o Agenciji za droge Europske unije (EUDA)

  01.07.2023.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) predstavlja vodeći autoritet za nezakonite droge u EU. Pruža neovisne, pouzdane, znanstvene dokaze i analize o nezakonitim drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama, što podupire oblikovanje politika o kontroli droga na razini EU-a utemeljenih na dokazima, pridonoseći zaštiti svih onih koji žive u Europi od šteta povezanih s drogama.

Usvojena nova uredba o Agenciji za droge Europske unije (EUDA)

Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su novu Uredbu o Agenciji za droge Europske unije (EUDA).

Europska komisija u siječnju 2022. godine predložila je jačanje mandata Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), kroz Prijedlog uredbe o Agenciji za droge EU-a kojom se predlaže revizija mandata EMCDDA-a pretvorbom u Agenciju za droge EU-a. Prijedlog Komisije temeljio se na nalazima evaluacije o EMCDDA-u objavljenoj u svibnju 2019. godine. Francusko, češko i švedsko predsjedništvo Vijeća EU-a radili su na prijedlogu bez odgađanja, a trijalozi o prijedlogu  između Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a započeli su u siječnju 2023. godine. Nakon održana 23 trijaloga postizanja kompromisa i potvrde prijedloga, 27. lipnja 2023. godine, Europski parlament i Vijeće EU-a usvojili su novu Uredbu o Agenciji za droge EU-a.

Usvajanjem nove Uredbe o Agenciji za droge EU-a implementira se obećavajuća nova misija kojom će Agencija proširiti svoje mogućnosti praćenja, povećati spremnost EU-a i dati doprinos u razvoju kompetencija za bolje intervencije u području droga. Unaprjeđenje parterstva, promicanje zajedničkog rada i poticanje dionika na angažman bit će značajno za rad Agencije. Novi mandat povećati će dodanu vrijednost Agencije u pomaganju europskim i nacionalnim kreatorima politika i stručnjacima u području droga u iznalaženju odgovora na uzroke i posljedice uporabe droga. Također, Agenciji će biti osigurani relevantni resursi zbog kojih će moći ispuniti svoju ulogu u skladu s novim mandatom i sa Strategijom EU-a za droge za razdoblje od 2021. do 2025. godine, odnosno pružati podršku državama članicama EU-a u aktivnostima povezanim s drogom.