x
x

Novi lijekovi na osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a

  30.06.2023.

HZZO proveo postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova te novi lijekovi na osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a

Novi lijekovi na osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a

HZZO je proveo postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova kod ukupno 316 originalnih pakiranja, pri čemu je cijena snižena kod 228 lijekova na Osnovnoj listi te kod 88 lijekova na Dopunskoj listi, od kojih je 4 sada razvrstano na Osnovnu listu, a kod njih 84 je na Dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe.

U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke paralele te novi oblici već postojećih lijekova na listi, a od novih lijekova, od kojih su neki kliničke paralele postojećim lijekovima, na osnovnu listu su stavljeni: roksadustat: za liječenje bubrežne anemije, daunorubicin + citarabin: za liječenje akutne mijeloične leukemije, pegcetakoplan: 2. linija liječenja odraslih bolesnika s PNH (paroksizmalna noćna hemoglobinurija) i lijek faricimab: za liječenje makularne degeneracije.

Na dopunsku listu lijekova stavljen je novi lijek naloksegol za liječenje opioidima inducirane konstipacije.

Izvor: HZZO