x
x

Inovativni konceptualni model kvalitete života starijih osoba

  29.11.2022.

Starenje je multidimenzionalni fenomen koji je potrebno istraživati na temelju karakteristika stanovništva. Suvremena istraživanja nastoje otkriti razloge zbog kojih je starost postala socijalni problem te društvene uvjete u kojima je došlo do pojave problema. Zahvaljujući porastu životnog standarda i unaprijeđenju sustava zdravstvene i socijalne zaštite svjedoči se činjenici da se životni vijek produljio i predviđa se da će se do 2060. godine srednja dob stanovništva Europske unije zadržati na 47,6 godina, što je u usporedbi s prošlim stoljećem 15 godina više.

Inovativni konceptualni model kvalitete života starijih osoba

Glavni cilj istraživanja je istražiti utjecaj sociokulturnih čimbenika na kvalitetu života starijih osoba u Republici Hrvatskoj. Teorijski cilj istraživanja odnosi se na oblikovanje teorijskog konstrukta utjecaja sociokulturnih čimbenika na kvalitetu života starijih osoba te metodom modeliranja oblikovati model sociokulturnih čimbenika kvalitete života starijih osoba u Republici Hrvatskoj.

Pozadina: Problem istraživanja je identifikacija sociokulturnih sastavnica kvalitete života starijih osoba u Republici Hrvatskoj. Osnovna svrha istraživanja je identificirati sastavnice modela sociokulturnih dimenzija koje utječu na kvalitetu života osoba starije životne dobi u Republici Hrvatskoj.

Dizajn: U istraživanju je primijenjena kvantitativna istraživačka paradigma. Za postizanje teorijskih ciljeva istraživanja korištene su opće znanstvene metode. Podatci su prikupljeni upitnicima.

Metode: Teorijski ciljevi istraživanja ispunjeni su pregledom novije znanstvene literature. U svrhu ovog istraživanja kao mjerni instrumenti primijenjeni su WHOQOL-BREF upitnik i Hofstedeov upitnik.

Rezultati: Na temelju obrađenih podataka istraživanja napravljeni su konceptualni multivarijatni regresijski modeli zadovoljavajuće domene kvalitete života osoba starije životne dobi. Načinjeni multivarijatni regresijski modeli predikcije pojedinih domena kvalitete života u kojima prediktorske varijable u multivarijatnom okružju definiraju utjecaj na te domene. Način odabira prediktorskih varijabli uključivao je postavljene ciljeve (dobnu, spolnu, regionalnu, bračnu komponentu te sve domene Hofstedeovog upitnika).

Zaključak: U konceptualnom modelu shematski je prikazano da sociokulturne sastavnice kvalitete života ovise o društvenoj nejednakosti, životnim usmjerenjima, kontroli neizvjesnosti, djelovanju pojedinca individualizmom ili kolektivizmom, te odnosom prema muškarcu i ženi. Sve to zajedno određuje nacionalnu kulturu i predstavlja sociokulturni kapital određenog društva. Postoje razlike prema spolu koje su određene kontrolom neizvjesnosti, tjelesnim i psihičkim zdravljem, socijalnim odnosima, osobnim stavovima i religioznosti, te okolinom u kojoj osoba živi.

Važnost za kliničku praksu: Socijalna gerontologija je mlada znanstvena disciplina i istraživanja na njenom području nalaze svoju primjenu u modernom društvu implementacijom rezultata istraživanja u socijalno i političko okruženje inovativnim modelima u skrbi za starije osobe.

Damir Poljak , Marija Ovsenik , Špiro Janović , Jurica Veronek , Maja Bajs Janović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: