x
x

Liječenje teške pneumonije

  18.12.2021.

Teška pneumonija je povezana s visokim mortalitetom (kratkoročnim i dugoročnim), kao i plućnim i izvanplućnim komplikacijama.

Liječenje teške pneumonije

Odgovarajuća dijagnoza i rano započinjanje odgovarajućeg antimikrobnog liječenja teške upale pluća ključni su u boljem ishodu kritično bolesnih. Jako je važno identificirati uzročnike teške pneumonije kako bi se mogla primijeniti ciljana antimikrobna terapija. Međutim, postavljanje etiološke dijagnoze je izazovno kod većine bolesnika, osobito kod bolesnika s drugim kroničnim bolestima ili onih koji su već primali antimikrobnu terapiju ili su liječeni mehaničkom ventilacijom. Nadalje, kako antimikrobna terapija mora biti empirijska, nacionalne i međunarodne smjernice preporučuju početno antimikrobno liječenje prema lokalnoj epidemiološkoj situaciji, dok su za bolesnike hospitalizirane u jedinicama intenzivnog liječenja dostupne posebne preporuke o liječenju pneumonije.

Pridržavanje smjernica za liječenje bolničkih pneumonija povezano je s boljim ishodima kod teške upale pluća. Ipak, i dalje je potrebno kontinuirano istraživanje teške upale pluća zbog različitog imunološkog odgovora domaćina, različitih bakterija koje uzrokuju pneumoniju, procjene težine bolesti, čimbenika rizika za razvoj rezistentnih bakterija na više antibiotika, novih dijagnostičkih testova i ostalih terapijskih mogućnosti.