x
x

Procjena boli u kućnim posjetama kod palijativnog bolesnika

  11.11.2021.

Bol je najčešći simptom kod palijativnih bolesnika prisutna kao subjektivna senzacija multidimenzionalnog koncepta totalne boli kroz njegove tjelesne, psihičke, društvene i duhovne sastavnice te se uz temperaturu, puls, krvni tlak i frekvenciju disanja smatra petim vitalnim znakom.

Procjena boli u kućnim posjetama kod palijativnog bolesnika

Pravo na život bez boli temeljno je ljudsko pravo, a upravo je bol najčešći simptom kod palijativnih bolesnika prisutna kao subjektivna senzacija multidimenzionalnog koncepta totalne boli kroz njegove tjelesne, psihičke, društvene i duhovne sastavnice te se uz temperaturu, puls, krvni tlak i frekvenciju disanja smatra petim vitalnim znakom. Bol podrazumijeva sve ono što bolesnik kaže da bol jest, a što u procjeni boli zahtijeva individualan pristup bolesniku jer na intenzitet fizičke komponente boli, osim općeg zdravstvenog stanja bolesnika, utječe i niz čimbenika iz njegova okruženja: od podrške članova obitelji, socijalne situacije do njegove duhovne patnje. Temeljito uzeta liječnička anamneza u kući palijativnog bolesnika omogućuje procjenu boli pomoću jednodimenzionalnih skala: vizualne analogne skale – VAS, numeričke skale – NRS, verbalne skale – VDS; multidimenzionalnih upitnika, instrumenata kontrole simptoma i dnevnika boli; sa svrhom procjene senzoričkog, afektivnog i kognitivnog aspekta te objektivizacije boli. Patnju i bol palijativnog bolesnika treba ukloniti ili smanjiti, što je moralna, etička i profesionalna dužnost zdravstvenog djelatnika. Adekvatna procjena boli rezultira uspješnim liječenjem iste, što poboljšava kvalitetu života bolesnika sve do smrti i omogućuje da svoje preostalo vrijeme iskoristi na najbolji mogući način.

Mirjana Šantor, dr. med. spec. obiteljske medicine

Predavanje održano na Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije OSNOVE PALIJATIVNE SKRBI, Osijek, rujan/listopad 2021.