x
x

Neurosifilis i apscesi mozga u imunokompetentnog bolesnika

  20.06.2017.

Cilj rada bio je istaknuti značaj neurosifilisa u dijagnozi težih CNS infekcija imunokompetentih bolesnika.

Neurosifilis i apscesi mozga u imunokompetentnog bolesnika

UVOD: Sifilis je zarazna multisistemska spolno prenosiva bolest uzrokovana Treponemom pallidum. Dramatičan pad incidencije bolesti bilježi se 50-tih godina 20. stoljeća zahvaljujući širokoj upotrebi antibiotika, a ponovni porast pojavom pandemije HIV-a. Penicilin je terapija prvog izbora. Do 30% neliječenih razvija tercijarni sifilis (nakon 3-20 god.) koji se u 1-10% bolesnika manifestira kao neurosifilis (asimptomatski ili simptomatski). Simptomatski neurosifilis u imunokompetentnih bolesnika je danas rijedak, no ako se pravovremeno ne otkrije i liječi, posljedice za zdravlje mogu biti teške. Kako je sifilis poznat i kao "veliki imitator", njegovo otkrivanje zahtijeva visok stupanj kliničke sumnje i adekvatnu dijagnostiku.

METODE I MATERIJAL: Fizikalnim pregledom, analizom likvora, molekularnom, serološkom i radiološkom dijagnostikom dokazana je dvostruka CNS infekcija u imunokompetentog bolesnika
REZULTAT: Kod prethodno zdravog 45-godišnjeg bolesnika liječenog zbog multiplih anaerobnih apscesa mozga odontogene etiologije kompliciranih ventrikulitisom serološki je dokazana koinfekcija neurosifilisom. Uz simptome gnojnog meningitisa, manifestirao je simptome parenhimatoznog neurosifilisa, tj. tabesa dorzalisa: senzomotornu polineuropatiju, ataksiju, retenciju urina, smetnje akomodacije. Primjenom kombinirane ciljane antimikrobne terapije postignut je sveobuhvatan oporavak bolesnika (somatski, psihosocijalni, radni). Patogenetski, postoji mogućnost da je anaerobna CNS infekcija precipitirala aktivaciju asimptomatskog neurosifilisa, kao i da je asimptomatski neurosifilis stvorio podlogu za razvoj apscesa mozga. Kod zdrave supruge bolesnika je također dokazan TPHA pozitivitet.
ZAKLJUČAK: Kod imunokompetentnih bolesnika sa težom CNS infekcijom treba provoditi rutinsko testiranje na sifilis (serumski TPHA i RPR) te u slučaju pozitivnog nalaza proširiti obradu u smislu neurosiflisa, čak i kad je etiološki agens dokazan, zbog mogućih dvojnih infekcija. Pravovremenom primjenom antibiotika moguće je i kod teških oblika bolesti postići povoljan terapijski uspjeh. Serologijom se kod spolnih partnera mogu dokazati nove asimptomatske infekcije.

Mari Rončević Filipović, Nives Bubnjar

Opća bolnica Varaždin, Varaždin