x
x

Društveni kapital i socioekonomski status utječu na mentalno zdravlje

  12.09.2016.

Povezanost između društvenog kapitala, kvalitete života povezane sa zdravljem i mentalnog zdravlja: pristup uz pomoć strukturalnog modeliranja - objavljeno u CMJ-u.

Društveni kapital i socioekonomski status utječu na mentalno zdravlje

Cilj Istražiti povezanost između demografskih čimbenika, socioekonomskog statusa (SES), društvenog kapitala, kvalitete života povezane sa zdravljem (prema engl. health related quality of live, HRQoL) i mentalnog zdravlja među stanovnicima Teherana. 

Postupci Zbirni podaci (n=31519) preuzeti su iz populacijskog istraživanja Urban Health Equity Assessment and Response Tool-2 (Urban HEART-2) provedenog u Teheranu 2011. Za procjenu društvenog kapitala korišten je Upitnik društvenog kapitala, za procjenu HRQoL Kratka zdravstvena anketa-12 (prema engl. Short-Form Health Survey, SF-12), a za procjenu mentalnog zdravlja Upitnik općeg zdravlja od 28 čestica (prema engl. 28-item General Health Questionnaire, GHQ-28). Koristili smo uzorkovanje u više stupnjeva. Društveni kapital, HRQoL i SES smatrani su latentnim varijablama. Povezanost između latentnih varijabli, demografskih čimbenika i mentalnog zdravlja određena je strukturalnim modeliranjem. 

Rezultati Srednja dob ispitanika bila je 44,48±15,87 godina, a srednji izračun mentalnog zdravlja 23,33±11,10 (raspon, 0-84). Prevalencija mentalnih poremećaja bila je 41,76% (95% raspon pouzdanost 41,21-42,30). Strukturalno modeliranje pokazalo je da je dob izravno povezana s društvenim kapitalom (P=0,016) i mentalnim zdravljem (P =0,001). Spol je bio neizravno povezan s mentalnim zdravljem preko društvenog kapitala (P =0,018). SES, HRQoL, i društveni kapital bili su povezani izravno i neizravno s mentalnim zdravljem. 

Zaključak Ovo istraživanje pokazuje da promjene u društvenom kapitalu i socioekonomskom statusu mogu dovesti do pozitivnih promjena u statusu mentalnog zdravlja te da individualne i kontekstualne odrednice utječu na HRQoL i mentalno zdravlje.