x
x

Pacijenti na terapiji statinima slabo adherentni

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  14.07.2016.

Više od 40% pacijenata na terapiji statinima prekine s uzimanjem lijeka, međutim, više od 70% ih ponovno počne uzimati lijek, što upućuje na problem slabe adherencije, objavljeno je u časopisu British Medical Journal.

Pacijenti na terapiji statinima slabo adherentni
Glavni identificirani problem koji se uočava u većine pacijenata liječenih statinima je privremeni prekid ili slaba adherencija, odnosno nepridržavanje propisane terapije, a ne potpuni prestanak, kako se do sada smatralo

U posljednjem desetljeću bilježi se značajan porast u propisivanju statina u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Međutim, poznato je da veliki broj pacijenata prekida s uzimanjem terapije ili je stupanj adherencije nizak. Ipak, nekoliko do sada provedenih istraživanja upućuje na to da većina pacijenata koji prekinu liječenje naposljetku ponovno počnu uzimati propisani statin.

Kako bi istražili učestalost prekida terapije statinima i ponovnog počinjanja te otkrili karakteristike pacijenata koji se odlučuju na prestanak uzimanja statina, britanski autori proveli su veliko populacijsko istraživanje na više od 570.000 pacijenata podijeljenih u dvije skupine od kojih su prvu činili pacijenti kojima su statini propisani s ciljem primarne prevencije, a drugu pacijenti koji već imaju dijagnozu kardiovaskularne bolesti. Tijekom praćenja u prosječnom trajanju od 2,9 godina, 47% pacijenata iz skupine primarne prevencije prekinulo je s uzimanjem terapije. Međutim, 72% od onih koji su prekinuli s uzimanjem terapije, ponovno je započelo liječenje. U skupini sekundarne prevencije rezultati su bili slični; tijekom praćenja u prosječnom trajanju od 3,8 godina 41% pacijenata je prekinulo s uzimanjem terapije, a 75% tih pacijenata je ponovno započelo liječenje statinima.

Također, izgledi za prekid terapije u obje skupine bili su puno veći u prvoj godini korištenja nego kasnije.

Pacijenti koji su najčešće prekidali primjenu statina i bili manje skloni ponovnom počinjanju su mlađe osobe (≤ 50 godina), osobe starije od 75 godina, žene i pacijenti s kroničnom bolesti jetre. Pacijenti pripadnici etničkih manjina, trenutni pušači i pacijenti s dijabetesom tipa 1 češće su prekidali liječenje, ali su bili skloniji ponovnom počinjanju primjene statina. Hipertoničari i oboljeli od dijabetesa tipa 2 koji ujedno predstavljaju pacijente s ozbiljnim kardiovaskularnim rizikom nisu bili skloni prekidu liječenja, a ukoliko bi to i učinili, kasnije bi najčešće ponovno počeli uzimati lijek kako im je propisano.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da iako velik broj pacijenata na terapiji statinima prekida s uzimanjem terapije, velik je broj i onih koji ponovno počnu uzimati propisani lijek. Stoga, glavni identificirani problem koji se uočava u većine pacijenata liječenih statinima je privremeni prekid ili slaba adherencija, odnosno nepridržavanje propisane terapije, a ne potpuni prestanak, kako se do sada smatralo. Autori ističu kako je ova spoznaja od velike važnosti te da bi ovaj uvid u skupine pacijenata obzirom na njihovu sklonost prestanku, odnosno ponovnom počinjanju s uzimanjem statina mogao biti od velike koristi liječnicima pri propisivanju statina i praćenju pacijenata koji ih koriste.