x
x

Trebaju li svi pacijenti s dislipidemijom imati ezetimib u terapiji

  Prim. mr. sc. Milan Glavaški, dr. med., spec. obiteljske medicine

  20.08.2020.

Prikazano je istraživanje primjene lijekova, statina i ezetimiba, u regulaciji dislipidemije kod deset pacijenata u skrbi obiteljskog doktora u Supetru na Braču. Najbolji rezultati u poboljšanju lipidnih parametara postignuti su kombinacijom statina i ezetimiba pri čemu je statin korišten u manjoj dozi nego u monoterapiji. Ezetimib je sprječavanjem resorpcije lipida iz probavnog trakta kompenzirao efekte manjkave dijete što je i inače najveći problem uspješnog liječenja metaboličkih poremećaja.

Trebaju li svi pacijenti s dislipidemijom imati ezetimib u terapiji

Uvod

Niža razina lipida znači i manji rizik od komplikacija kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i kroničnih bubrežnih bolesti, a ovi bolesnici pripadaju grupi visokorizičnih pacijenata od "velikih" komplikacija kardiovaskularnih bolesti, prvenstveno akutnog infarkta miokarda i cerebrovaskularnog inzulta.

Dislipidemija predstavlja stanje u organizmu s poremećenim metabolizmom lipida (povišena razina ukupnog kolesterola te kolesterola niske gustoće, LDL-a) te je dokazano povezana s razvojem aterosklerotske bolesti što u konačnici dovodi do fatalnog ishoda u vidu infarkta miokarda, cerebrovaskularnog inzulta ili periferne arterijske bolesti.

Hiperlipidemije mogu biti primarne (nasljedne, obiteljske), sekundarne (stečene) ili idiopatske.

Prema vrsti lipida koji su povišeni postoje hiperkolesterolemije, hipertrigliceridemije i miješane hiperlipidemije.

Niža razina lipida znači i manji rizik od komplikacija kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i kroničnih bubrežnih bolesti, a ovi bolesnici pripadaju grupi visokorizičnih pacijenata od "velikih" komplikacija kardiovaskularnih bolesti, prvenstveno akutnog infarkta miokarda i cerebrovaskularnog inzulta.

Mnogo je istraživanja pokazalo uzročno-posljedičnu vezu razine kolesterola i LDL-a s kardiovaskularnim rizicima (1, 2, 3).

Prema važećim smjernicama Europskog kardiološkog društva ciljna vrijednost LDL-kolesterola za bolesnike s vrlo visokim rizikom je 1,8 mmol/L, za bolesnike s visokim rizikom 2,6 mmol/L, dok se za bolesnike s umjerenim i niskim rizikom preporuča LDL-kolesterol ispod 3,0 mmol/L. Optimalni odnos ukupnog kolesterola/HDL je 4.

Najvažnije mjere za postizanje ovih ciljeva su one koje bolesnik treba učiniti sam za sebe što je i najteže: prestanak pušenja, kontrolirana prehrana, regulacija tjelesne težine i redovita umjerena fizička aktivnost.

Naravno, postoje i lijekovi koji snižavaju kolesterolemiju. To su prvenstveno statini koji reduciraju sintezu kolesterola u jetri kompetitivnom inhibicijom reduktaze HMG-CoA. Zbog redukcije intracelularne koncentracije kolesterola povećava se ekspresija receptora za LDL-kolesterol na hepatocitima što dovodi do povećanog unosa LDL-kolesterola iz plazme u hepatocite, a time i redukcije samog LDL-kolesterola u plazmi i ezetimib koji inhibira apsorpciju kolesterola u crijevima, a bez učinka na apsorpciju nutrijenata topivih u mastima. Obzirom na reducirani dotok LDL-kolesterola putem splanhičnog optoka prema jetri, dolazi do pojačane ekspresije LDL-receptora na hepatocitima čime se pojačava njegov ulaz u hepatocite i smanjuje koncentracija u plazmi.

Kako statini imaju ozbiljne, mada srećom rijetke nuspojave u smislu rabdomiolize i lezije jetre, zanimljiva je kombinacija statina s ezetimibom jer se isti efekt sniženja LDL-a postiže s nižim dozama statina (3).

Cilj istraživanja

U ovom članku sam prikazao rezultate regulacije lipidemije kod nekoliko pacijenata kod kojih su korištene sve mjere koje su na raspolaganju, kako higijensko dijetetske tako i lijekovi koji su na raspolaganju. Istraživanje pokazuje stvarno stanje u populaciji koja nije u bolničkim nego u realnim, svakodnevnim uvjetima. Manjkavost je sigurno broj ispitanih pacijenata, ali je prednost to što su odabrani zbog dobre suradljivosti.

Materijal i metode

Obrađivani su rezultati mjerenja lipidemije, (ukupni kolesterol (UK), LDL, HDL, trigliceridi i omjer: UK./HDL). Promatrane su početne vrijednosti, vrijednosti nakon primjene samo higijensko dijetetskih mjera, davanja statina uz higijensko dijetetske mjere (atorvastatin 40mg/dan) i davanja statina i ezetimiba uz higijensko dijetetske mjere (atorvastatin 20mg/dan i ezetimib 10mg/dan). Uključeni su samo oni pacijenti koji nisu imali nuspojava na terapiju. Ispitano je deset pacijenata, četiri ženske i šest muških osoba, svi su imali arterijsku hipertenziju, petero i dijabetes mellitus, dvoje infarkt miokarda i jedan cerebrovaskularni inzult. Sva mjerenja su napravljena u istom laboratoriju u Supetru na Braču tijekom zadnjih godinu dana. Rezultati su prikazani tablično i grafički.

Rezultati

Iz tablica 1 i 2 te grafova 1 i 2 razvidno je da je došlo do poboljšanja svih parametara lipidemije nakon primjene-dodavanja svake nove mjere. Tako se razina ukupnog kolesterola snizila u prosjeku na 67% početnih vrijednosti (sa 7,76 na 5,27 mmol/L), razina LDL se snizila u prosjeku na 56,48% početnih vrijednosti (sa 6,25 na 3,53 mmol/L), razina HDL se povisila u prosjeku na 120,79% početnih vrijednosti (sa 1,01 na 1,22 mmol/L), omjer ukupni/HDL kolesterol se snizio u prosjeku na 56,09% početnih vrijednosti (sa 7,72 na 4,33), dok su se trigliceridi snizili u prosjeku na 74,58% početnih vrijednosti (sa 2,40 na 1,79 mmol/L).

Tablica 1.Prosječne vrijednosti razine parametara lipidemije primjenom pojedinih mjera

PARAMETAR (mmol/L)

KOL. UK.

LDL

HDL

UK/HDL

TG

početne vrijednosti

7,76

6,25

1,01

7,72

2,40

Dijeta

6,65

5,14

1,08

6,18

2,11

atorvastatin 40mg i dijeta

5,59

3,92

1,15

4,88

1,82

atorvastatin 20mg, dijeta i ezetimib 10mg

5,27

3,53

1,22

4,33

1,79

Tablica 2. Promjena prosječnih vrijednosti parametara lipidemije primjenom pojedinih mjera u postotcima

 

UK

(%)

LDL

(%)

HDL

(%)

UK/HDL

(%)

TG

(%)

početne vrijednosti

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Dijeta

85,70

82,24

106,93

80,05

87,92

atorvastatin 40mg i dijeta

72,04

62,72

113,86

63,21

75,83

atorvastatin 20mg, dijeta i ezetimib 10mg

67,91

56,48

120,79

56,09

74,58

Zaključak

Sam statin bez pravilne prehrane (stroge dijete) ne znači dovoljno, jer koliko god da se smanjuje sinteza kolesterola toliko se kompenzacijski povećava resorpcija iz crijeva. Baš na tom mjestu djeluje ezetimib i tako "kompenzira" manjkavosti u prehrani.

Istraživanjem je pokazan pozitivan utjecaj svih navedenih mjera na poboljšanje lipidnih parametara kod izabranih pacijenata koji su imali apsolutnu indikaciju za njihovu primjenu. Svaka mjera je donijela poboljšanje u odnosu na razine ukupnog kolesterola, LDL, HDL, omjera UK/HDL i triglicerida. Najbolji rezultati su postignuti kombinacijom statina i ezetimiba. Konačni rezultati nisu još uvijek idealni, ali su značajno poboljšani u odnosu na početno stanje. Što je zapravo učinio ezetimib? Poznato je da je najveći problem terapijskog učinka suradljivost (eng. compliance) pacijenta. Što je u ovom slučaju pacijentima najteže? Kao i uvijek, raditi nešto sami za sebe, a to je pravilna prehrana. Uzimanje lijeka je svakako prihvatljivije. Sam statin bez pravilne prehrane (stroge dijete) ne znači dovoljno, jer koliko god da se smanjuje sinteza kolesterola toliko se kompenzacijski povećava resorpcija iz crijeva. Baš na tom mjestu djeluje ezetimib i tako "kompenzira" manjkavosti u prehrani. To je i razlog da pacijenti s dislipidemijom u terapiji imaju i ezetimib. Potrebno je nastaviti i dalje pratiti bolesnike s hiperlipidemijom i raznim komorbiditetima.

Literatura

  1. Boekholdt SM, Hovingh GK, Mora S, Arsenault BJ, Amarenco P, Pedersen TR, LaRosa JC, Waters DD, DeMicco DA, Simes RJ, Keech AC. Very low levels of atherogenic lipoproteins and the risk for cardiovascular events: a meta-analysis of statin trials. Journal of the American College of Cardiology. 2014 Aug 5;64(5):485-94.
  2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, Holland LE, Reith C, Bhala N, Peto R, Barnes EH, Keech A, Simes J, Collins R. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials.
  3. Improve-it Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. New England Journal of Medicine. 2015 Jun 18;372(25):2387-97.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: