x
x

DNA profiliranje nakon alogene hematopoetske transplantacije

  06.12.2015.

Procjena uporabivosti uzoraka krvi, briseva sluznice obraza i folikula kose za DNA profiliranje uz pomoć STR biljega objavljena je u CMJ-u.

DNA profiliranje nakon alogene hematopoetske transplantacije

Cilj Utvrditi obrazac kratkih uzastopnih ponavljanja (prema engl. small tandem repeats, STR) u DNA dobivenoj iz krvi, briseva sluznice obraza i folikula kose kod primaoca alogene hematopoetske transplantacije matičnih stanica kako bi utvrdili sadrže li ova tkiva stanice koje potječu od davaoca.

Postupci Istraživanje je uključilo 25 pacijenata koji su doživjeli hematopoetski oporavak. Prikupili smo uzorke krvi, briseve sluznice obraza i folikule kose u razdoblju od 21. do 30. te 90. i 180. dana nakon transplantacije i procijenili himerički status primaoca.

Rezultati Stanice koje potječu od davaoca nađene su u krvi i brisevima sluznice obraza, ali ne i u folikulima kose, zbog čega se folikuli kose mogu koristiti za utvrđivanje primaočevog uzorka prije transplantacije. 

Zaključak Periferna krv i brisevi sluznice obraza ne mogu služiti kao pouzdan izvor DNA primaoca kod pacijenata koji su bili podvrgnuti alogenoj hematopoetskoj transplantaciji matičnih stanica najmanje 6 mjeseci nakon transplantacije.