x
x

Kirurško vs. nekirurško liječenje prijeloma ramene kosti

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  19.03.2015.

Za pacijente koji su imali lom s dislokacijom kirurškog vrata ramene kosti (lat. collum chirurgicum), ishod je sličan bilo da je primijenjeno kirurško ili konzervativno liječenje, objavljeno je u časopisu JAMA.

Kirurško vs. nekirurško liječenje prijeloma ramene kosti

Britanski znanstvenici su pratili 250 pacijenata, od kojih je većina bila bjelkinje i srednje dobi 66 godina, tijekom tri tjedna nakon prijeloma s dislokacijom ramene kosti koji su liječeni kirurški ili konzervativno. Cilj studije bio je usporediti uspješnost kirurškog i konzervativnog liječenja prijeloma proksimalnog dijela ramene kosti. U grupi koja je liječena kirurški, pacijentima je napravljena interna fiksacija ili hemiartroplastika. U skupini koja je liječena konzervativno, pacijentima je napravljena sling imobilizacija. Iz studije su isključeni svi pacijenti s velikim rasponom komorbiditeta i kirurškim kontraindikacijama.

U prilagođenoj analizi namjere liječenja (intent-to-treat analiza) tijekom 2 godine nisu primjećene razlike u validiranim vrijednostima ishoda ozljede ramena, sekundardnih ishoda psihičke i mentalne funkcije ili medicinskih ili kirurških komplikacija između navedenih dviju grupa pacijenata.

Takvi rezultati studije potvrđuju da je nekirurško zbrinjavanje nekompliciranog prijeloma s dislokacijom proksimalnog dijela ramene kosti preferirano u odnosu na kirurško liječenje.