x
x

Utjecaj duljeg trajanja i strože organizacije studija medicine na završetak

  26.12.2013.

Dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, stroža pravila o prijenosu ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom mogu doprinijeti boljem akademskom uspjehu i manjem osipanju studenata medicine, objavljeno je u CMJ-u.

Utjecaj duljeg trajanja i strože organizacije studija medicine na završetak

Cilj Utvrditi utječe li dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, zabrana prenošenja ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom na osipanje i akademski uspjeh studenata medicine.

Postupci Retrospektivno smo ispitali kurikulum na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i akademski uspjeh 2301 studenta medicine u razdoblju od 33 godine (1979.-2011.). Prikupili smo podatke o prosjeku ocjena na kraju studija, trajanju studiranja, diplomiranju na vrijeme i diplomiranju svakog pojedinog studenta.

Rezultati Nakon produžetka trajanja studija medicine s 5 na 6 godina, studenti su imali značajno bolje ocjene (3,35 vs 3,68; P<0,001), kraće trajanje studiranja (7,0 vs 6,0 godina; P<0,001) i više studenata je diplomiralo na vrijeme (6,5% vs 57%; P<0,001). Promjene koje je donio 6-godišnji kurikulum, kao što su stroža pravila i usvajanje Bolonjskog sporazuma, bile su povezane s boljim pokazateljima akademskog uspjeha studenata. Najmanje osipanje i najbolje ocjene zabilježene su nakon uvođenja kurikuluma u skladu s Bolonjskim sporazumom 2005.

Zaključak Dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, stroža pravila o prijenosu ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom mogu doprinijeti boljem akademskom uspjehu i manjem osipanju studenata medicine.

Roberta Andrea Tešija, Silvija Maslov Kružičević, Adriana Banožić, Carlos David Esteban, Damir Sapunar, Livia Puljak