x
x

Viša stopa smrtnosti kroničnih bubrežnih bolesnika s niskim dijastoličkim tlakom

  24.08.2013.

Veza krvnog tlaka i mortaliteta u kroničnih bubrežnih bolesnika izgleda da ima oblik krivulje slova J i to osobito kad se gledaju vrijednosti dijastoličkog krvnog tlaka, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine.

Viša stopa smrtnosti kroničnih bubrežnih bolesnika s niskim dijastoličkim tlakom

U istraživanju je praćeno 600.000 starijih osoba s bolestima bubrega koje nisu zahtijevale dijalizu, a u prosjeku su praćeni 6 godina. Nakon prilagodbe faktora kao što su dob, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, bolesnici s vrijednostima krvnog tlaka u rasponu od 130 do 159 mm Hg za sistolički i 70 to 89 za dijastolički, imali su najmanji rizik smrtnosti.

Zanimljivo je da je u bolesnika s gotovo idealnim vrijednostima sistoličkog krvnog tlaka, manjim od 130 mm Hg, zabilježen veći mortalitet, osobito ako su vrijednosti dijastoličkog tlaka bile manje od 70 mm Hg.

Autori pretpostavljaju da je razlog veće smrtnosti smanjena perfuzija u koronarnim krvnim žilama uslijed nižeg dijastoličkog tlaka.

Zaključak i urednika i autora je da treba translatirati ova opažanju u praksu jer su svjesni manjkavosti objavljenog opservacijskog istraživanja u kojem prevladavaju muški ispitanici.