x
x

Ex vivo računalna analiza dinamike fluida za endodontsku irigaciju

  11.02.2013.

Irigacija pripremljenog korijenskog kanala gornjeg očnjaka ex vivo računalnom analizom, kompjuteriziranom tomografijom dinamike fluida, objavljena je u CMJ-u.

Ex vivo računalna analiza dinamike fluida za endodontsku irigaciju

Cilj Analizirati utjecaj vrste igle, dubine umetanja i stope protoka iriganta na obrazac protoka iriganta, brizinu protoka i vršni pritisak uz pomoć ex vivo računalne analize dinamike fluida za endodontsku irigaciju (CFD).

Postupci Korijenski kanal ljudskog gornjeg očnjaka pripremljen je uz pomoć rotirajućih turpija. U korijenski kanal ulili smo kontrastnu tekućinu i skenirali ga kompjuteriziranom tomografijom (CT) kako bi dobili trodimenzionalni objekt koji je eksportiran u softver za računalno potpomognuti dizajn (eng., CAD). U vršnom dijelu korijenskog kanala utvrđene su dvije točke za mjerenje brzina protoka i tlaka. Izradili smo tri različita CAD modela 27G irigacijskih igala (igla zatvorenog vrha s otvorom sa strane, igla s urezom na vrhu [engl, notched open-end] i igla s kosim otvorenim vrhom [engl, bevel open-end]) i stavili ih na 25, 50, 75, i 95% radne dužine (engl, WL). Simulirali smo stope protoka od 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, i 0,4 mL/s i napravili smo ukupno 60 irigacijskih simulacija.

Rezultati Igla zatvorenog vrha s otvorom sa strane zahtijevala je dubinu umetanja bližu radnoj duljini za efikasnije nadomještanje iriganta, u usporedbi s vrstama igala otvorenim na vrhu, koje su uz povećanu brzinu proizvodile povećan vršni pritisak. Za sve tipove irigacijskih igala i dubine umetanja, povećanje stope protoka bilo je praćeno povišenim vršnim pritiskom iriganta.

Zaključak Oblik korijenskog kanala dobiven kompjuteriziranom tomografijom primjenjiv je u CFD analizi endodontske irigacije. Na sve analizirane vrijednosti - uzorak toka iriganta, brzinu i pritisak  utjecao je tip irigacijske igle, kao i dubina umetanja i stopa toka iriganta.

Stjepan Špalj, Davorka Perić, Magda Mlacović Zrinski, Martina Bulj, Darije Plančak