x
x

Bilumid, Plivin bikalutamid

  03.10.2013.

Željeli bi Vas izvijestiti da smo sukladno poslovnoj politici kompanije PLIVINOM lijeku bikalutamid koji se nalazi na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a pod nazivom Bikalutamid PLIVA promijenili ime u Bilumid.

Bilumid, Plivin bikalutamid

Filmom obložene tablete Bilumida nalaze se na tržištu u sljedećim oblicima:

Pakiranje: 28x50 mg; cijena: 243,90 HRK

Pakiranje: 28x150 mg; cijena: 831,47 HRK

Što je Bilumid?

Bilumid (bikalutamid) je nesteroidni androgen, bez ikakve druge endokrine aktivnosti, veže se na androgene receptore a da pri tome ne aktivira gensku ekspresiju te stoga inhibira androgeni podražaj.

Koje su indikacije za primjenu Bilumida?

Lijek je namijenjen za liječenje odraslih muškaraca.

Bilumid 50 mg filmom obložene tablete: Liječenje uznapredovalog karcinoma prostate u kombinaciji s analogom LHRH ili s kirurškom kastracijom.

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete: Liječenje lokalno uznapredovalog i nemetastaziranog karcinoma prostate za koji nije indicirana ili je neprihvatljiva kirurška kastracija ili neki drugi oblik medicinske intervencije.

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete su indicirane u bolesnika s karcinomom prostate u stadiju T3-T4, u bilo kojem N stadiju, M0; T1-T2, M0 kao monoterapija na početku liječenja ili kao dodatna terapija osnovnom liječenju (radikalnoj radioterapiji, radikalnoj prostatektomiji).

Kako se dozira Bilumid?

Odrasli muškarci, uključivši starije: Prema indikaciji, jedna tableta jedanput na dan, uvijek u isto vrijeme (obično ujutro ili navečer).

Bilumid 50 mg filmom obložene tablete: Liječenje treba započeti istovremeno s primjenom analoga LHRH ili kirurškom kastracijom.

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete: Liječenje treba trajati najmanje 2 godine.

Kakva je podnošljivost Bilumida?

Dobro se podnosi. Nuspojave su obično blage i prolazne.

Vjerujemo da ćete propisujući Bilumid biti zadovoljni Vi i Vaši bolesnici.

Vaša,

PLIVA HRVATSKA d.o.o.