x
x

Gastrointestinalno krvarenje uz kombinaciju rivaroksabana i amiodarona

  07.07.2022.

Farmakovigilancijski centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) analizirao je 2021.godine 24 izvješća o gastrointestinalnom krvarenju povezanom s interakcijom između rivaroksabana i amiodarona, zabilježena u farmakovigilancijskoj bazi do prosinca 2020. godine. Sve prijavljene nuspojave ocijenjene su ozbiljnima, a tri bolesnika su umrla uslijed krvarenja.

Gastrointestinalno krvarenje uz kombinaciju rivaroksabana i amiodarona

Medijan dobi bolesnika bio je 74 godine. Dnevne doze rivaroksabana i amiodarona bile su u skladu s preporučenima u Sažetku opisa svojstava lijeka. Pet bolesnika imalo je oštećenu bubrežnu funkciju, što može povećati rizik za predoziranje rivaroksabanom budući da se trećina rivaroksabana izlučuje nepromijenjena u urinu.

Amiodaron je poznati inhibitor enzima citokroma P450 CPY3A4 i transportnog proteina P-glikoproteina (P-gp). Budući da je rivaroksaban supstrat CYP3A4 i Pg-p-a, interakcija s amiodaronom i drugim blokatorima može dovesti do povećanja plazmatske koncentracije rivaroksabana, a time i do povećanog rizika za krvarenje. U 11 prijavljenih slučajeva bila su prisutna još barem 4 čimbenika rizika koji su mogu pridonijeti krvarenju uz rivaroksaban, posebno interakcije s lijekovima koji nose rizik za farmakokinetičku interakciju ili za krvarenje.

Što to znači za praksu?

Kliničari trebaju imati na umu da kombinacija učinka mnogih čimbenika, u prvom redu oštećenja bubrežne funkcije te interakcije na razini metabolizma (blokatori P-gp-a i/ili CYP3A4), mogu dovesti do predoziranja ksabanima i povećanog rizika za krvarenje.

Rivaroksaban i ostali ksabani, apiksaban i edoksaban, kao i svi drugi antikoagulansi, povećavaju rizik krvarenja. Svi su ksabani supstrati transportnog proteina P-gp-a, a rivaroksaban i apiksaban su i supstrati CYP3A4. Edoksaban se minimalno metabolizira putem CYP enzima. Blokatori P-gp-a i/ili CYP3A4 mogu povećati koncentracije supstrata i povećati rizik za krvarenje i druge nuspojave, dok induktori smanjujući koncentraciju supstrata mogu dovesti do neučinkovitosti antikoagulantne terapije.

Primjena ksabana zahtijeva oprez, budući da je rizik za krvarenje (ili tromboze kod nedovoljne učinkovitosti) povećan u mnogim kliničkim situacijama, a nema rutinski dostupnog laboratorijskog testa kojim možemo odrediti stupanj antikoagulantnog djelovanja ksabana. Tome treba pridodati i otežanu dostupnost te ograničenu učinkovitost antidota.

Kliničari trebaju imati na umu da kombinacija učinka mnogih čimbenika, u prvom redu oštećenja bubrežne funkcije te interakcije na razini metabolizma (blokatori P-gp-a i/ili CYP3A4), mogu dovesti do predoziranja ksabanima i povećanog rizika za krvarenje.

 Prilagođeno iz Rev Prescrire 2022; 42:110.

Izvor: e-pharmaca