x
x

Trovanje sedativima

  16.12.2017.

Trovanje sedativima - osmogodišnje retrospektivno istraživanje u Centru za hitnu medicinu - središnji hitni prijam KB "Sveti Duh", objavljeno u časopisu Medica Jadertina.

Trovanje sedativima
Trovanja sedativima predstavljaju značajan problem za sve liječnike koji rade u hitnoj medicinskoj službi. Iako većina bolesnika ne zahtijeva hospitalizaciju i nema izraženu težu kliničku simptomatologiju, 8 umrlih bolesnika ukazuje na široku dostupnost sedativa, a time i potrebu za boljom regulacijom propisivanja, kao i potrebu za stalnom edukacijom u zbrinjavanju.

U radu je retrospektivno analizirana učestalost bolesnika zaprimljenih u Centar za hitnu medicinu – Središnji hitni prijam KB „Sveti Duh” zbog trovanja sedativima u razdoblju od siječnja 2008. do rujna 2015. godine.

Analizirani su demografski podaci bolesnika, vrste sedativa kojima je izvršeno trovanje, te klinička simptomatologija, terapijski postupci i ishod liječenja. Podaci su prikupljeni iz baze podataka informatičkog bolničkoga sustava, te arhive medicinske dokumentacije.

Istraživanje je obuhvatilo 444 bolesnika. Najveći broj bolesnika zaprimljenih zbog trovanja bio je u dobnoj skupini od 36 do 55 godina (50%). S obzirom na spol, veći je udio žena (64%), a najčešći uzročnik trovanja bio je diazepam (67,1%). Kod najvećeg broja otrovanih bolesnika nije bilo značajnih kliničkih simptoma (31%) ili je bila izražena blaga somnolencija, sedacija ili pospanost (45%). U 87% bolesnika primijenjena je infuzijska terapija kristaloidnim otopinama, a u 55% njih antidot flumazenil. Najveći broj bolesnika (81%) bio je zadržan na promatranju do nestanka simptoma, te nakon toga upućen u nadležnu psihijatrijsku ustanovu. Smrtni ishod zabilježen je kod 8 bolesnika.

U zaključku možemo naglasiti da trovanja sedativima predstavljaju značajan problem za sve liječnike koji rade u hitnoj medicinskoj službi. Iako većina bolesnika ne zahtijeva hospitalizaciju i nema izraženu težu kliničku simptomatologiju, 8 umrlih bolesnika ukazuje na široku dostupnost sedativa, a time i potrebu za boljom regulacijom propisivanja, kao i potrebu za stalnom edukacijom u zbrinjavanju istih.

Višnja Nesek Adam, Natalija Mijatović, Ivana Kahlina, Ivana Srzić, Anika Galunić Stepić, Ivan Jurić