x
x

Važnost mjerenja parametara krutosti krvnih žila u pojedinim profesijama

  28.03.2017.

Parametri arterijske krutosti poput beta indeksa, arterijske popustljivosti, brzine pulsnoga vala te augmentacijskog indeksa sve češće se primjenjuju kao pokazatelji općeg, ali i specifičnog kardiovaskularnog rizika.

Važnost mjerenja parametara krutosti krvnih žila u pojedinim profesijama

Pojedini poslovi s posebnim uvjetima rada, odnosno s povećanim rizicima na radnom mjestu, svakako zahtijevaju i dodatnu procjenu kardiovaskularnih rizika u čemu rana i neinvazivna dijagnostika patoloških parametara arterijske krutosti svakako ima važnu ulogu u očuvanju odgovarajuće radne sposobnosti, prevenciji preuranjene invalidnosti te komplikacija pojedinih kroničnih bolesti poput diabetesa mellitusa. Poslovi s posebnim uvjetima su zakonski definirani, a tu ubrajamo poslove na kojima postoji izloženost opasnim kemijskim, fizikalnim ili biološkim rizicima i kod čijeg obavljanja radnik može oboljeti od profesionalnih bolesti; poslove na kojima postoji povećani rizik od ozljeda na radu, ozljeda drugih radnika i drugih osoba na radu te uništenje materijalnih dobara; te posebne grupacije poslova kod kojih zbog posebnih uvjeta postoje opasnosti oštećenja zdravlja radnika. Od kardiovaskularno ugroženih profesija se posebno ističu profesije s povećanim psiho-fiziološkim i stato-dimaničkim naporima u koje ubrajamo poslove koji zahtijevaju teški fizički napor i dugotrajna opterećenja tijela (ručno podizanje ili prenošenje tereta, ponavljajući - repetitivni pokreti, povlačenje i guranje tereta, poslovi koji se obavljaju uglavnom u nefiziološkim položajima), rad pod visokim atmosferskim tlakom, poslovi kod kojih je smanjena količina kisika, poslovi ronjenja, rad s lokalnim izvorima vibracijama koje se prenose preko šake i ruke, te općim vibracijama koje se prenose preko cijelog tijela, rad na visini, rad u ekstremnim mikroklimatskim uvjetima (visoka ili niska temperatura i vlažnost) te noćni rad.

Uz specifični zdravstveni nadzor koji odgovara izloženosti na radnom mjestu, kod ovih skupina radnika postoji i obveza preventivnih i periodičkih liječničkih pregleda koju obavlja specijalist medicine rada i sporta u koju bi svakako trebalo preporučiti i uključivanje neinvazivnog mjerenja parametara arterijske krutosti.

Milan Milošević

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar", Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada