x
x

Povećan rizik od padova desetljećima prije dijagnoze Parkinsonove bolesti?

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  21.03.2016.

Osobe oboljele od Parkinsonove bolesti imaju veći rizik od padova koji dovode do ozljeda ili frakture kuka puno godina prije postavljanja dijagnoze, objavljeno je u časopisu PLOS Medicine.

Povećan rizik od padova desetljećima prije dijagnoze Parkinsonove bolesti?
Povećana učestalost padova i fraktura kuka u osoba kojima je kasnije u životu dijagnosticirana Parkinsonova bolest upućuje na prisutnost klinički značajnog neurodegenerativnog ostećenja puno godina prije postavljanja dijagnoze.

Poznato je da je u osoba s Parkinsonovom bolesti već 30 godina prije postavljanja dijagnoze, u adolescenciji, primijećena smanjena mišićna snaga. Cilj istraživanja provedenog u Švedskoj bio je istražiti može li se smanjena mišićna snaga protumačiti i povećanim rizikom od padova i fraktura kuka godinama prije dijagnoze bolesti. U istraživanje je bilo je uključeno 24.412 osoba starijih od 50 godina kojima je postavljena dijagnoza Parkinsonove bolesti u razdoblju od 1988. do 2012. godine. Svakoj osobi pridruženo je barem 10 zdravih ispitanika istog spola i starosti, koji su činili kontrolnu skupinu. Za obje skupine izvršena je procjena učestalosti padom uzrokovanih ozljeda zbog kojih je osoba konzultirala liječnika ili je bila hospitalizirana.

Prema rezultatima istraživanja, 18% osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti je u periodu od 20 godina prije postavljanja dijagnoze doživjelo barem jedan pad koji je doveo do ozljede, u usporedbi s 11,5% osoba iz kontrolne skupine.  

Nakon prilagodbe ostalih faktora rizika, Parkinsonova bolest je povezana s 19% većim rizikom od pada s ozljedom u razdoblju 7-10 godina prije postavljanja dijagnoze, u odnosu na kontrolnu skupinu. Za promatrani period 15-26 godina prije postavljanja dijagnoze, rizik od frakture kuka je bio 36% veći u odnosu na kontrolnu skupinu.

Autori ističu da povećana učestalost padova i fraktura kuka u osoba kojima je kasnije u životu dijagnosticirana Parkinsonova bolest upućuje na prisutnost klinički značajnog neurodegenerativnog ostećenja puno godina prije postavljanja dijagnoze.