x
x

Galektin-3 kao prediktor srčanog zatajenja

  Ivica Bošnjak, dr.med, spec. interne medicine

  23.05.2014.

Kardiomiopatija je bolest miokarda, srčanog mišića, koja vremenom dovodi do srčanog popuštanja- zatajenja srca. U novije vrijeme su se pojavili novi biomarkeri koji pokazuju veću prediktivnu vrijednost u prognozi srčanog zatajenja. Jedan od njih je galektin-3 (Gal-3).

Galektin-3 kao prediktor srčanog zatajenja

Kardiomiopatija je bolest miokarda, srčanog mišića, koja vremenom dovodi do srčanog popuštanja- zatajenja srca. Mnogobrojni su uzroci njezinog nastanka: neregulirana arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, bolesti valvula, aritmije itd. Česti simptomi su dispneja, ortopneja, paroksizmalna noćna dispneja, te nedavno opisani novi simptom- bendipneja. Bolesnici oboljeli od kardiomiopatije imaju povećan rizik nastanka različitih oblika poremećaja ritma rada srca, pa tako i malignih poremećaja, što dovodi do moguće pojave nagle srčane smrti.

Tijekom dijagnosticiranja kardiomiopatije koristimo se ehokardiografskim parametrima kojima se procjenjuje sistolička i dijastolička funkcija srca, te danas razlikujemo srčano zatajenje s očuvanom sistoličkom funkcijom srca (HFpEF), te s reduciranom sistoličkom funkcijom (HFrEF). Na raspolaganju su nam i određeni serumski biomarkeri koji nam pomažu u dijagnozi, ali i prognozi bolesti. Današnji standardni biomarker u prognozi i dijagnozi kardiomiopatija jesu moždani natriuretski peptid (BNP) te N-terminalni moždani natriuretski peptid (NT-proBNP), no u novije vrijeme su se pojavili novi biomarkeri koji pokazuju veću prediktivnu vrijednost u prognozi srčanog zatajenja. Jedan od njih je galektin-3 (Gal-3).

Novi biomarker u prognozi srčanog zatajenja- galektin-3

Galektin-3 član je tzv. galektinske obitelji uključene u brojne patofiziološke procese, naročito procese upale i fibroze, koji su ključni u nastanku srčane slabosti. Poremećaj regulacije galektina na razini miokarda dokazan je u brojnim animalnim modelima, a uz disregulaciju galektina, prisutna je i pojačana aktivnost makrofaga. Smješten je prvenstveno u citoplazmi stanica, manje u nukleusu i mitohondrijima; izlučuje se u ekstracelularni matriks i ulazi u interakcije s receptorima i glikoproteinima na površini stanica, inicirajući transmembranske signalne putove za brojne stanične funkcije. U zdravom srcu, kako animalnih, tako i ljudskog modela, razina galektina-3 je niska. Galektin-3 je neophodan za normalnu fagocitnu funkciju makrofaga, te se uz pojačanu fagocitnu aktivnost, povećava i razina galektina-3. Galektin-3 se luči u ekstracelularni matriks, što pridonosi procesu fibroze aktivirajući fibroblaste koji miruju. Galektin-3 ne utječe samo na sintezu novih komponenti matriksa, kao primjerice, kolagena tipa 1, već djeluje i na degradaciju komponenti ekstracelularnog matriksa putem tkivno inhibiranih metaloproteinaza i matriksnih metaloproteinaza.  

Remodeliranje miokarda

Remodeliranje miokarda ima ključnu ulogu u nastanku srčanog zatajenja, te je u korelaciji s progresijom bolesti i lošijim kliničkim ishodom. Pretpostavka kako je galektin-3 ključan u pojavi srčanog zatajenja dokazana je na modelu divljeg tipa štakora davanjem infuzije galektina-3 u perikard izazivajući pri tome fibrozu miokarda. Dokazano je kako deplecija makrofaga na mjestu lezije smanjuje upalni odgovor kao i progresiju fibroze, smanjujući aktivaciju miofibroblasta. Makrofagna aktivnost i prisutnost galektina-3 glavni su mehanizmi u akumulaciji miofibrolasta i njihovoj aktivaciji, te konačno, u nastanku fibroze tkiva. 

Cilj liječenja srčanog zatajenja

Cilj liječenja srčanog zatajenja uglavnom je temeljen na uklanjanju simptoma, no temeljem novih spoznaja, i značenja remodeliranja miokarda u prognozi ove bolesti, dovodi nas do značajnih novosti u terapijskom djelovanju.

Serumska koncentracija BNP-a i NT-proBNP-a značajno su povišeni u srčanom zatajenju, i danas nam služe kao glavni biomarkeri prognoze bolesti. Ipak, primjenjivost im je ograničena, a dnevna varijabilnost izrazita, te nije u direktnoj vezi sa samim patofiziološkim procesom. Stoga, omogućiti nešto osobniji pristup liječenju srčanog zatajenja, stvaranje terapije koja djeluje na sam tijek bolesti i patofiziološki  proces, ključ je uspješnog liječenja srčane slabosti.

Prognostička vrijednost galektina-3

Povećana serumska razina Gal-3 u bolesnika sa HFpEF ima lošiju prognozu, veću stopu hospitalizacije i veću stopu smrtnosti.

Prognostička vrijednost galektina-3 dokazana je u brojnim studijama. U studiji s 240 bolesnika sa stabilnim kroničnim srčanim zatajenjem, serumska razina galektina-3 direktno je korelirala sa prognozom bolesti i stopom preživljenja. U drugoj studiji, primjena galektina-3 imala je najveći prognostički značaj u bolesnika sa zaduhom, te je imala najveću prediktivnu vrijednost 60-dnevnog mortaliteta. Sličnu prognozu su imali i bolesnici na mehaničkoj potpori do transplantacije srca. Sve to ukazuje na izniman značaj galektina-3 u patofiziološkom procesu razvoja srčanog zatajenja, dok njegova razina korelira s prognozom bolesti. Milting sa sur., indirektno je to i dokazao s obzirom da mehanička potpora srca s left ventricul assist device (LVAD) nije rezultirala s padom galektina-3 u bolesnika s terminalom fazom srčanog zatajenja. Dosadašnje studije su pokazale i dokazale kako Gal-3 ima prognostičku vrijednost u bolesnika sa srčanim zatajenjem, čak i nakon korekcije s obzirom na dokazane čimbenike rizika za razvoj srčanog zatajenja, uključujući spol, dob, razinu BNP-a, bubrežnu funkciju i šećernu bolest.

Dokazana je i vrijednost Gal-3 s obzirom na istisnu frakciju lijevog ventrikula (EFLV) te ima veću povezanost u bolesnika s HFpEF u odnosu na bolesnike s HFrEF. Zanimljiv je također podatak kako bazalna vrijednost Gal-3 ima dostatnu prognostičku vrijednost u prognozi HF s obzirom na to da serijsko mjerenje njegove koncentracije nije povećalo njegov prognostički doprinos. Prema dosad poznatim rezultatima istraživanja, povećana serumska razina Gal-3 u bolesnika sa HFpEF ima lošiju prognozu, veću stopu hospitalizacije i veću stopu smrtnosti. Sukladno rezultatima COACH  kohortne studije (Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling Failure)  pokazuje kako se slični zaključci mogu donijeti i kod HFrEF bolesnika.

Zaključak

Zaključno može se reći kako galektin-3 ima veći prognostički značaj u odnosu na trenutni zlatni standard- BNP/NT-pro BNP u praćenu bolesnika s HF, naročito u bolesnika sa srčanim zatajenjem i očuvanom EF, čiji broj doseže i više od 50% svih bolesnika sa simptomima i znakovima srčane slabosti. Također, galektin-3 će u budućnosti biti zasigurno target za razvoj novih lijekova koji bi sprječavali remodeliranje miokarda u bolesnika s rizičnim čimbenicima za razvoj srčane slabosti.