x
x

Umjetna inteligencija u usporedbi sa stručnjacima u procjeni shizofrenije

  31.03.2024.

Trenutna paradigma u zaštiti mentalnog zdravlja usredotočena je na klinički oporavak i remisiju simptoma kod osoba sa simptomima shizofrenije. Na učinkovitost ovog modela utječe povjerenje terapeuta u potencijal oporavka pacijenta i dubina terapijskog odnosa.

Umjetna inteligencija u usporedbi sa stručnjacima u procjeni shizofrenije

Shizofrenija je kronična bolest s teškim simptomima gdje je mogućnost oporavka još uvijek predmet rasprave. S integracijom umjetne inteligencija (AI) u zdravstvenu skrb, važno je ispitati i njezinu sposobnost u procjeni oporavka oboljelih psihijatrijskih bolesnika i to u slučaju kao što je ozbiljnija dijagnoza poput shizofrenije.

Cilj: Ova studija imala je za cilj procijeniti sposobnost velikih jezičnih modela (LLM) u prognozi shizofrenije sa i bez stručnog liječenja te dugoročne pozitivne i negativne ishode u usporedbi sa stručnjacima za mentalno zdravlje (obiteljski liječnici, psihijatri, psiholozi i medicinske sestre za mentalno zdravlje).

Metode: Vinjete su unesene u sučelja LLM-a i ocijenjene 10 puta od strane 4 AI platforme: ChatGPT-3.5, ChatGPT-4, Google Bard i Claude. Prikupljeno je ukupno 80 procjena i uspoređeno s postojećim normama kako bi se analiziralo što stručnjaci za mentalno zdravlje i šira javnost misle o prognozama shizofrenije sa i bez profesionalnog liječenja te pozitivnim i negativnim dugoročnim ishodima intervencija za osobe oboljele od shizofrenije.

Rezultati: Što se tiče prognoze stručnog liječenja shizofrenije ChatGPT-3.5 je bio izrazito pesimističan, dok su ChatGPT-4, Claude i Bard bili usklađeni sa stručnim mišljenjem, ali su se razlikovali od opće javnosti. Svi stručnjaci vjeruju da će neliječena shizofrenija ostati statična ili se pogoršati bez profesionalnog liječenja. Za dugoročne ishode, ChatGPT-4 i Claude su predvidjeli više negativnih ishoda nego Bard i ChatGPT-3.5. Što se tiče pozitivnih ishoda, ChatGPT-3.5 i Claude su bili pesimističniji od Barda i ChatGPT-4.

Zaključci: Nalaz da su 3 od 4 LLM-a usko usklađena s predviđanjima stručnjaka za mentalno zdravlje kada se razmatra stanje "s liječenjem", demonstracija je potencijala ove tehnologije u pružanju profesionalne kliničke prognoze. Pesimistična procjena ChatGPT-3.5 je uznemirujući nalaz jer može smanjiti motivaciju pacijenata da započnu ili ustraju u liječenju shizofrenije. Sve u svemu, iako LLM -ovi obećavaju u poboljšanju zdravstvene skrbi, njihova primjena zahtijeva vrlo strogu provjeru valjanosti i usklađivanje s mišljenjem stručnjaka.