x
x

Teška psorijaza povezana s većim rizikom od srčanih bolesti

  22.09.2023.

Koronarna mikrovaskularna disfunkcija u asimptomatskih bolesnika s teškom psorijazom naziv je studije objavljene u Journal of Investigative Dermatology, a koja potvrđuje da je teška psorijaza povezana s većim rizikom od srčanih bolesti.

Teška psorijaza povezana s većim rizikom od srčanih bolesti
Liječnici bi trebali dijagnosticirati i aktivno tražiti mikrovaskularnu disfunkciju kod pacijenata s psorijazom, budući da je ova populacija pod posebno visokim rizikom.

U velikoj presječnoj studiji, gotovo jedna trećina pacijenata s teškom psorijazom zadovoljila je kriterije za koronarnu mikrovaskularnu disfunkciju. Prethodne studije s malim uzorkom pokazale su da koronarna mikrovaskularna disfunkcija (CMD) predviđa loše kardiovaskularne ishode u bolesnika s teškom psorijazom.

U prospektivnu multicentričnu studiju, istraživači su uključili 448 pacijenata s umjerenom do teškom psorijazom bez dokumentirane kliničke kardiovaskularne bolesti koji su bili podvrgnuti transtorakalnoj Doppler ehokardiografiji za procjenu koronarne mikrocirkulacije.

Varijabla ishoda od interesa bila je CMD, definirana kao brzina koronarnog protoka ≤ 2,5 mL.

Istraživači su koristili multivarijatnu linearnu regresiju kako bi istražili povezanosti karakteristika pacijenata s psorijazom i CMD-om.

Od 448 pacijenata, 141 (31,5%) je pokazao  CMD.

Multivarijatna regresija otkrila je četiri varijable koje su neovisno povezane s CMD-om: viši indeks težine područja psorijaze (PASI) (po jedinici, omjer izgleda [OR], 1,058; P < 0,001), trajanje psorijaze (po godini; OR, 1,046; P < 0,001), prisutnost psorijatičnog artritisa (OR, 1,938; P = 0,015) i hipertenzije (OR 2,169; P = 0,010).

Porast od 1 boda u PASI rezultatu i 1 godina trajanja psorijaze bili su povezani s 5,8% odnosno 4,6% povećanim rizikom za CMD.

Ovo podupire ulogu sistemske upale u CMD-u i sugerira da koronarna mikrocirkulacija može predstavljati ekstrakutano mjesto uključeno u imunološki posredovanu upalu kod psorijaze.

Zaključna poruka istraživača je da bi trebali dijagnosticirati i aktivno tražiti mikrovaskularnu disfunkciju kod pacijenata s psorijazom, budući da je ova populacija pod posebno visokim rizikom.