x
x

Uterobrush u postavljanju citološke dijagnoze endometrijskih lezija

  14.12.2019.

Učinkovitost uporabe maternične četkice pri dobivanju uzoraka i dijagnostici endometrijskih lezija, članak objavljen u Liječničkom vjesniku.

Uterobrush u postavljanju citološke dijagnoze endometrijskih lezija

Endometrijski karcinom najčešća je invazivna neoplazma ženskoga genitalnog trakta s rastućom incidencijom u posljednjim desetljećima.

Cilj je ovog rada upozoriti na učinkovitost metode materničnog četkanja (uterobrush) pri dobivanju uzoraka materništa i postavljanju citološke dijagnoze endometrijskih lezija.

Materijal i metode: Tijekom godine dana četkicom su uzeti uzorci materništa od 162 simptomatske bolesnice u perimenopauzi i postmenopauzi koje su došle u Kliniku za ženske bolesti i porode KB-a Merkur. Patohistološke dijagnoze, dobivene nakon frakcionirane kiretaže (n = 36 ) ili nakon kirurškog zahvata (n = 16), usporedilo se s postavljenim citološkim dijagnozama, a 97 bolesnica pratilo se godišnjim ultrazvučnim pregledima. Iz istraživanja su isključeni uzorci neadekvatni za analizu.

Rezultati: Citološka dijagnoza postavljena s pomoću metode materničnog četkanja bila je u skladu s patohistološkom dijagnozom u 69,2% (36/52) bolesnica. Citološki i histološki potvrđeni su: sedam karcinoma, ukupno 13 hiperplazija endometrija, jedan polip te 14 nalaza s benignim promjenama. Pacijentice praćene ultrazvukom nisu više imale ginekoloških simptoma.

Zaključak: Uporaba maternične četkice omogućuje dobivanje prikladnog i reprezentativnog uzorka materništa za prepoznavanje lezija endometrija i sudjeluje u postupniku obrade simptomatskih bolesnica.

Ines Krivak Bolanča, Suzana Katalenić Simon, Tanja Bota, Danijela Vincetić