x
x

Učestalost upalnih promjena u bioptatima prostate

  08.06.2017.

Indikacija za biopsiju prostate je povišena vrijednost PSA i suspektan digitorektalni pregled. Povišenje serumske vrijednosti PSA može biti uzrokovano drugim stanjima osim karcinoma prostate, a jedan od njih je upala.

Učestalost upalnih promjena u bioptatima prostate

Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost upalnih promjena u bioptatima prostate kod bolesnika bioptiranih u Klinici za urologiju.

 

Materijali i metode: Retrospektivno kohortno istraživanje PHD materijala kod 419 bolesnika bioptiranih u razdoblju od siječnja 2011. do prosinca 2012. Bilježit će se dob pacijenta u trenutku biopsije, PSA vrijednost, broj biopsije, glavna patohistološka dijagnoza te prisutnost upalnih promjena.

 

Rezultati: Prosječna dob bioptiranih pacijenata je 67,4 godine (raspon 46-85 godina). Medijan vrijednosti PSA je bio 7,19 ng/mL (raspon 0,03-1659 ng/mL). Prema patohistološkoj dijagnozi 187 pacijenata je imalo adenokarcinom prostate (44,6%), 198 pacijenata nije imao tumora (47,2%), 22 pacijenta je imalo ASAP (5,2%), 10 pacijenata je imalo PIN (2,3%), a po jedan pacijent je dijagnosticiran kao karcinom i adenoplanocelularni karcinom (0,2%). Od svih pacijenata, 240 je imalo upalne promjene (57,3%), a 179 nije (42,7%).

Kod biopsijom dokazanih adenokarcinoma 62 (33,2%) je imalo upalne promjene, dok su upalne promjene bile prisutne u 161 (81,3%) preparata bez tumora.

 

Zaključak: Veća je učestalost upalnih promjena u bioptatima prostate bolesnika kod kojih nije nađen karcinom prostate.

 

Luka Penezić (1), Tomislav Kuliš (1), Marijana Ćorić (2), Ahmad El-Saleh (1), Željko Kaštelan (1)

1 Klinika za urologiju, KBC Zagreb

2 Klinički zavod za patologiju i citologiju, KBC Zagreb