x
x

Debljina, dijabetes i vitamin D

  dr. sc. Martina Matovinović , dr. med.

  06.10.2016.

Deficit vitamina D je pandemijskog razmjera, ali zasluženu je pažnju dobio tek nedavno, primarno zbog pleiotropnih učinaka izvan skeletnog sustava.

Debljina, dijabetes i vitamin D

Vrijednosti vitamina D kod pretilih osoba su niže, smatra se da je to posljedica smanjene bioraspoloživosti. Istraživani su brojni patofiziološki mehanizmi kao što su: smanjena sinteza vitamina D u koži, smanjena intestinalna apsorpcija, povećani metabolički klirens, te povećani depoziti u masnom tkivu...

Wortsman J. i suradnici dokazali su da je kapacitet kože za sintezu vitamina D jednak, ali je smanjeno otpuštanje vitamina D3 iz kože u cirkulaciju. Nakon fototerapije UV- B cijeloga tijela, pretili postižu 57% manju koncentraciju vitamina D3, a za očekivati bi bilo da zbog veće površine tijela mogu sintetizirati i više vitamina D. Mogli bismo reći da je vitamin D zarobljen u potkožnom masnom tkivu koje ga sekvestrira. Nakon peroralne primjene, vitamin D2 se apsorbira u limfatički sustav i prenosi se u krv, ali pritom treba imati na umu da je veća količina masnog tkiva i da se sekvestrira u njemu.

Primamljiva hipoteza Drincica i sur. je i volumetrijski dilucijski model te prijedlog da bi se serumska koncentracija trebala prilagoditi tjelesnoj masi.

Holmlund-Suila i sur. pokazali su da se suplementacijom vitamina D kod pretilih, postiže manji učinak terapije nego kod onih s idealnom tjelesnom masom. U pravilu se postižu niže vrijednosti ukupnog kolekalciferola, dok su vrijednosti slobodnog kolekalciferola bile slične u obje skupine.

Dalgard i sur. pokazali su da deficit vitamina D udvostručuje rizik razvoja novodijagnosticiranog dijabetesa tipa 2. Povezanost se jednim dijelom može objasniti izravnim učinkom vitamina D na funkciju beta stanica i inzulinsku sekreciju. Autori ukazuju na moguću zaštitnu ulogu terapijom vitamina D kod starijih bolesnika.

Recentna studija Sisley i sur. pokazala je da aplikacija malih doza kalcitriola u 3. moždanu komoru poboljšava toleranciju glukoze i inzulinsku senzitivnost u jetri. Pokusom kod pretilih glodavaca s kroničnom centralnom primjenom kalcitriola pokazalo se da se značajno smanjila tjelesna masa.

Naše iskustvo u Centru za debljinu pokazalo je da su vrijednosti vitamina D u razini deficita češće nego u razini insuficijencije.

Istraživanja pokazuju sve veću implikaciju kolekalciferola i kalcitriola na naše zdravlje.

VEZANI SADRŽAJ > <