x
x

Uporaba kanabisa i shizofrenija

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  06.06.2016.

Komorbiditetna uporaba psihoaktivnih tvari dovodi do velikih komplikacija shizofrenije i predstavlja prepreku u djelotvornom liječenju i oporavku pacijenata.

Uporaba kanabisa i shizofrenija

Među pacijentima koji pate od psihoza, oni koji su češće i u većim dozama konzumirali kanabis (marihuanu) uglavnom imaju lošije prognoze. U istraživanju Large i sur. pokazalo se da konzumacija marihuane dovodi do ranijeg nastupa psihoza i shizofrenije (čak i do 3 godine), a dobiveni podatci potvrđuju da marihuana ima kauzalnu ulogu u razvoju psihoze kod nekih pacijenata. Povećani rizik je povezan s dozama u kojima je marihuana upotrebljavana i veći je kod osoba koje u obitelji imaju povijest shizofrenije.

Konzumacija marihuane jedan je od najozbiljnijih komorbiditeta shizofrenije jer je veoma raširena među mladima s mentalnim bolestima, a dokazano je da je često okidač za pojavu bolesti i egzacerbacija shizofrenije te da je povezana sa smanjenom djelotvornošću terapije i lošijim ishodima bolesti. Također se pokazalo da konzumacijom marihuane može doći do relapsa psihoza kod osoba sa shizofrenijom koje su prethodno postigle remisiju.

Zbog svega navedenog, veoma je važno kod pacijenata koji zadovoljavaju dijagnostičke kriterije za shizofreniju, voditi brigu i o prethodnoj ili trenutnoj konzumaciju psihoaktivnih tvari te educirati pacijente i osobe koje o njima skrbe o negativnom utjecaju uporabe psihoaktivnih tvari na razvoj i prognozu bolesti.