x
x

Psihoza uzrokovana psihoaktivnim tvarima te rizik za shizofreniju i BAP

  Rafaela Novak, cand. med.

  26.12.2017.

Povezanost upotrebe psihoaktivnih tvari i razvoja teških psihijatrijskih bolesti već je duže vrijeme prisutna tema u znanstvenim krugovima, ali i šire. Uzročno- posljedična poveznica nije još uvijek razjašnjena, ali se u znanstvenoj literaturi psihoze uzrokovane psihoaktivnim tvarima (prvenstveno kanabisom) za sada navode samo kao jedan od trigerirajućih faktora.

Psihoza uzrokovana psihoaktivnim tvarima te rizik za shizofreniju i BAP
Važno je naglasiti kako u najvećoj mjeri (47% od svih psihoza uzrokovanih psihoaktivnim tvarima) razvoju shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja upravo prethodi psihoza uzrokovana kanabisom.

Istraživanje objavljeno u časopisu The American Journal of Psychiatry donosi još podataka koji govore u prilog povezanosti psihoze uzrokovane psihoaktivnim tvarima i razvoja shizofrenije te bipolarnog afektivnog poremećaja. Opisana je provedena danska studija koja se koristila podatcima gotovo 6800 pacijenata iz baza Danish Civil Registration System i Psychiatric Central Research Register.

Važno je naglasiti kako u najvećoj mjeri (47% od svih psihoza uzrokovanih psihoaktivnim tvarima) razvoju shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja upravo prethodi psihoza uzrokovana kanabisom.

Pacijenti uključeni u ovo istraživanje proživjeli su psihoaktivnim tvarima uzrokovane psihoze (najčešće psihoze uzrokovane alkoholom i kanabisom) u periodu od 1994.godine do 2014.godine.

75% uključenih pacijenata bilo je muškoga spola, a pacijenti s prethodnom  dijagnozom shizofrenije ili bipolarnog afektivnog poremećaja bili su isključeni.

Pacijenti su zatim praćeni sve do kolovoza 2014.godine dok neki od njih nisu razvili simptome shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaj ili su pak emigrirali ili preminuli.

Naime, rezultati istraživanja pokazali su kako 32% uzrokovanih psihoza prelazi u shizofreniju ili bipolarni afektivni poremećaj, dok 26% prelazi samo u shizofreniju (i to najčešće u roku 3,1 godine), a 8% samo u bipolarni afektivni poremećaj (najčešće u roku 4,4.godine).

Važno je naglasiti kako u najvećoj mjeri (47% od svih psihoza uzrokovanih psihoaktivnim tvarima) razvoju shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja upravo prethodi psihoza uzrokovana kanabisom.

Istraživači su isto istaknuli kako psihoza uzrokovana psihoaktivnim tvarima u ranoj dobi (16-25 godina) te samoozljeđivanje nakon psihoze pridonose većem riziku razvoja shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja.

Ovo je  istraživanje pokazalo  kako je u današnje vrijeme sve veće učestalosti psihoza uzrokovanih psihoaktivnim tvarima (osobito kanabisom) važno pratiti pacijente, osobito mlađe, u duljem periodu nakon razvijenih psihoza s obzirom na veći rizik od razvoja shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja.