x
x

ADA smjernice za liječenje dijabetesa - novosti

  Klara Čičić, dr. med.

  24.03.2016.

Američko društvo za dijabetes (American Diabetes Assocation, ADA) obnovilo je postojeće smjernice za liječenje dijabetesa, a časopis Annals of Internal Medicine donosi sažetak. Poseban naglasak je na području djelovanja liječnika obiteljske medicine.

ADA smjernice za liječenje dijabetesa - novosti

 • Glikozilirani hemoglobin (HbA1c)  od 5.7% do 6.4% smatra se predijabetesom, a razine ≥6.5%  smatraju se dijabetesom
 • Ciljni arterijski tlak u dijabetičara je  <140/90 mm Hg
 • Smjernice ne podržavaju snižavanje tlaka <130/70 mm Hg u starijih pacijenata
 • Prva terapija izbora za liječenje hipertenzije je ACE inhibitor ili blokator AR, ali ne oboje!
 • Žene koje su imale gestacijski dijabetes trebaju kontrolirati razine glukoze barem svake tri godine
 • U dijabetičara na stabilnoj terapiji koji su postigli ciljni HbA1c, potrebno ga je  provjeravati barem dva puta godišnje, a u pacijenata koji nisu stabilni čak četiri puta godišnje
 • HbA1c sam za sebe nije dobar pokazatelj varijabilnosti glikemije ili hipoglikemijskih epizoda te je samokontrola razine glukoze u krvi nužna kako bi se ustanovile eventualne hipoglikemije
 • Ciljni HbA1c za odrasle (osim trudnica) je <7%
 • U mlađih pacijenata bez komorbiditeta, ciljni je HbA1c  nešto niži, <6.5%, dok u osoba s brojnim komorbiditetima čije je očekivano trajanje života manje cilji HbA1c može biti i veći od 7%
 • Preporučajte minimum od 150 minuta tjedno umjerene do jače aerobne fizičke aktivnosti
 • Metformin je i dalje prvi terapijski izbor i može se koristiti i u pacijenata s glomerularnom filtracijom 30 do 45 mL/min/1.73 m2 uz redukciju doze
 • Kombinirana terapija statinom i fibratom, ili statinom i niacinom ne preporučuje se!
 • Acetilsalicilna kiselina u niskoj dozi preporuča se kao primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u pacijenata s dijabetesom tipa 1 i tipa 2 kojima je 10-godišnji arteriosklerotski kardiovaskularni rizik >10%
 • Jednom godišnje potreban je kompletni oftalmološki pregled
 • Za liječenje periferne dijabetičke neuropatije FDA preporuča pregabalin, duloksetin ili tapentadol