x
x

Novi klasifikacijski kriteriji za SLE

  25.01.2015.

Novi klasifikacijski kriteriji za sistemski eritemski lupus (SLE) koreliraju s aktivnošću bolesti, objavljeno je u CMJ-u. Pacijenti s dužim trajanjem bolesti imali su viši indeks oštećenja.

Novi klasifikacijski kriteriji za SLE

Cilj Odrediti prevalenciju klasifikacijskih kriterija Američkog reumatološkog društva (American College of Rheumatology, ACR) i skupine Klinika koje surađuju u istraživanju sistemskog eritemskog lupusa (Systemic Lupus International Collaborating Clinics, SLICC) među pacijentima sa sistemskim eritemskim lupusom (eng, SLE); odrediti aktivnost i težinu bolesti; i ispitati korelaciju između klasifikacijskih kriterija i aktivnosti bolesti te između aktivnosti bolesti i indeksa oštećenja i trajanja bolesti.

Postupci Presječno istraživanje uključilo je 110 pacijenata sa SLE-om koji su liječeni na Zavodu za reumatologiju i kliničku imunologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka u razdoblju između rujna i prosinca 2013. Utvrdili smo trajanje bolesti i ukupan broj ACR i SLICC klasifikacijskih kriterija. Aktivnost bolesti utvrđena je Indeksom aktivnosti bolesti za sistemski eritemski lupus (eng, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Indeks, SLEDAI) a oštećenje organa SLICC/ACR indeksom oštećenja.  

Rezultati Broj zadovoljenih SLICC klasifikacijskih kriterija po pacijentu bio je značajno viši nego broj ACR kriterija (7 [interkvartilni raspon, IQR 6-8] nasuprot 5 [IQR 4-6], P< 0,001). Umjerene korelacije pronađene su između broja SLICC klasifikacijskih kriterija i indeksa aktivnosti bolesti, kako kod pacijenata s aktivnom (r=0,48, P=0,003) tako i kod pacijenata s neaktivnom bolešću (r=0,43, P<0,001). Nismo pronašli korelaciju niti između broja ACR kriterija i aktivnosti bolesti niti između aktivnosti bolesti i trajanja bolesti. Međutim postojala je visoka korelacija između SLICC/ACR indeksa oštećenja i trajanja bolesti (r=0,63, P<0,001).

Zaključak NoviSLICC klasifikacijski kriteriji koreliraju s aktivnošću bolesti jer zahvaćaju više manifestacija koje su također uključene u SLEDAI indeks. Pacijenti s dužim trajanjem bolesti imali su viši indeks oštećenja.

Felina Anić, Marta Žuvić-Butorac, Davor Štimac, Srđan Novak

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Andol PROOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: