x
x

Inhalacijski steroidi neučinkoviti u sprečavanju virusnog wheezinga u djece

  Klara Čičić, dr. med.

  24.03.2014.

Inhalacijski kortikosteroidi nisu učinkoviti u sprečavanju rekurentnog virusnog wheezinga, objavljeno je u časopisu Pediatrics. Štoviše, nije dokazano smanjenje simptoma infekcije dišnih putova.

Inhalacijski steroidi neučinkoviti u sprečavanju virusnog wheezinga u djece
U gotovo 50% slučajeva pridržavanje liječničkih uputa nije bilo zadovoljavajuće, što pedijatri koji propisuju lijekove koji se primjenjuju putem raspršivača svakako trebaju uzeti u obzir.

Djeca u skupini liječenoj steroidima imala su jednaku vjerojatnost da će razviti bronhalne zvižduke (engl. wheezing) kroz 10 dana kao i djeca iz skupine koja je primala placebo.

Randomizirana, dvostruko slijepa klinička studija uključivala je 525 izvanbolničkih pacijenata u Italiji u dobi 1 do 5 godina s epizodom virusnog wheezinga liječenih beklometazonom u dozi od 400 μg ili placebom dva puta dnevno kroz 10 dana. Lijekovi su primjenjivani putem raspršivača. Na početku i na kraju liječenja pedijatar je napravio kliničku evaluaciju djetetovog stanja, a roditelji su subjektivno ocijenili stanje djeteta i učinkovitost liječenja.

Roditelji iz obje skupine ocijenili su oba liječenja jednako uspješnima. Ukupno 46% djece u svakoj skupini imalo je simptome respiratorne infekcije na kraju liječenja, uključujući kašalj, nedostatak zraka i wheezing, bez razlike među skupinama. Isključivanje djece s postojećim dugotrajnim wheezingom i niska stopa potpune suradljivosti (61%) ograničenja su ove studije.

U gotovo 50% slučajeva pridržavanje liječničkih uputa nije bilo zadovoljavajuće, što pedijatri koji propisuju lijekove koji se primjenjuju putem raspršivača svakako trebaju uzeti u obzir.

Beklometazon primijenjen putem raspršivača jedan je od najčešće propisivanih pedijatrijskih lijekova u Italiji te se daje četvrtini djece u dobi od 1 do 4 godine. Akutni bronhitis je infekcija dušnika i bronha uzrokovana najčešće virusima, pojavljuje se u zimskim mjesecima, a najviše obolijevaju mala djeca. Uz kašalj, bitan je auskultatorni nalaz difuzno pooštrenog disanja i nalaz bronhalnih zvižduka najčešće u ekspiriju. Liječenje je simptomatsko.