x
x

COVID-19 i majčinstvo

  04.04.2023.

Od izbijanja pandemije COVID-19 početkom 2020. godine te svih zdravstvenih i društvenih promjena proizašlih njenom pojavom, odmah se postavilo pitanje mogućeg utjecaja ove pandemije na zdravlje žena i majčinstvo.

COVID-19 i majčinstvo

Osim toga, čak i kod mladih i prethodno zdravih žena zabilježeni su posebno teški slučajevi bolesti COVID-19 tijekom trudnoće s brojnim i različitim nepovoljnim ishodima i za majku i za dijete.

U ovom radu pokušat ćemo odgovoriti na neka od pitanja koja nameće pojava bolesti COVID-19:

(1) može li SARS-CoV-2 utjecati na trudnoću pojedine trudnice;

(2) može li općenito pandemija COVID-19 utjecati na plodnost žena i natalitet stanovništva;

(3) postoji li potreba za pojačanom zaštitom žena od SARS-CoV-2 s ciljem zaštite majčinstva i budućih generacija djece;

(4) što je s mogućim utjecajem nekih lijekova i cjepiva protiv SARS-CoV-2 na ishod trudnoće i zdravlje potomstva.

U većine trudnih žena te tijekom postporođajnog razdoblja klinička obilježja COVID-19 su slična onima u žena koje nisu trudne, uz neke manje iznimke. Većina žena (oko 70-80%) koje se zaraze SARS-CoV-2 tijekom trudnoće razviti će asimptomatsku infekciju, a većina onih sa simptomatskom infekcijom imat će blagi do umjereno teški oblik bolesti. Međutim, prirodni fi ziološki mehanizmi prilagodbe žena na trudnoću dovode do promjena i u imunosnom i dišnom sustavu žene, kao i promjenama koagulacijskog i kardiovaskularnog sustava što u slučaju infekcije virusom SARS-COV-2 može pridonijeti progresiji COVID-19 i težem obliku bolesti. Dokazano je da su u trudnica s COVID-19 češći teži oblici bolesti COVID-19 kao i potreba za prijemom u jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) i mehaničkom ventilacijom te smrtni ishod u usporedbi sa ženama iste dobi koje nisu trudne. Chin i sur. pokazali su da rodilje s COVID-19 imaju 10 do 15 puta višu stopu potrebe za mehaničkom ventilacijom i rizik smrtnog ishoda u odnosu na rodilje koje nemaju COVID-19. Čimbenici rizika koji doprinose težem obliku COVID-19, prijemu u JIL i invazivnoj ventilaciji u slučaju pojave bolesti tijekom trudnoće uključuju: dob majke ≥35 godina, BMI ≥30 i postojanje komorbiditeta majke prije trudnoće, osobito arterijske hipertenzije i šećerne bolesti. Čini se da trudnice koje dobiju COVID-19 u trećem tromjesečju imaju veći rizik komplikacija u usporedbi s trudnicama koje obole tijekom prva dva tromjesečja trudnoće.