x
x

Radioterapija hormonski osjetljivog raka dojke u starijih bolesnica nepotrebna

  23.02.2023.

Treba provesti deeskalaciju terapije, gdje god je to prikladno jer se na taj način prvenstveno smanjuju troškovi. Tako je u starijih bolesnica s hormonski osjetljivim rakom dojke istražena uloga adjuvantne terapije zračenjem i zaključeno da često nije potrebna.

Radioterapija hormonski osjetljivog raka dojke u starijih bolesnica nepotrebna

Istraživači su objavili rezultate PRIME II istraživanja, multicentričnog, randomiziranog kliničkog ispitivanja faze 3 radioterapije cijele dojke tijekom 3 do 5 tjedana u odnosu na kontrolnu skupinu bez radioterapije. Uključivane su bolesnice u dobi od 65 godina ili starije s tumorima s negativnim čvorovima, estrogenski receptor (ER) ≤ 3 cm koji su bili podvrgnuti terapiji očuvanja dojke i primali adjuvantnu endokrinu terapiju. HER2 status nije procijenjen na početku ispitivanja.

Ukupno je randomizirano 1326 bolesnica (medijan dobi, 70) između 2003. i 2009. Samo 10% je imalo ER-nisku bolest. Najčešće propisivana endokrina terapija bio je tamoksifen. Medijan praćenja bio je 9,1 godina.

Kumulativna incidencija lokalnog recidiva - primarni ishod unutar 10 godina - bila je 9,5% u bolesnika koji nisu primali radio terapiju, u usporedbi s 0,9% u onih koji su primali radio terapiju (omjer rizika, 10,4; P < 0,001). Preživljenje specifično za rak dojke nakon 10 godina bilo je slično u dvije skupine (≈97%) kao i ukupno preživljenje (≈81%). Među pacijentima koji nisu primali radioterapiju, rizik od lokalnog recidiva bio je veći u odnosu na one koji se nisu optimalno pridržavali adjuvantne endokrine terapije, dakle, koji nisu bili adherentni.

Ovi nalazi podupiru izostavljanje radioterapije dojke kod starijih pacijentica s ER-pozitivnim tumorima kod kojih se provodi liječenje adjuvantnom endokrinom kemoterapijom tijekom 5 godina. Stopa lokalnog recidiva bila je nešto viša bez radioterapije, međutim bolesnice se mogu podvrgnuti ponovljenoj lumpektomiji i radioterapiji ako dođe do recidiva. Ono što je najvažnije, izostavljanje radioterapije nije imao nikakav utjecaj na preživljenje, osobito ako su bolesnice redovito uzimale adjuvantnu endokrinu terapiju, odnosno bile adherentne.