x
x

Postoperativne komplikacije bolesnika s mehaničkom cirkulacijskom potporom

  04.10.2021.

Mehanička potpora cirkulaciji (MCS, eng. Mechanical Circulatory Support) je sve učestaliji oblik liječenja kroničnog zatajivanja srca s obzirom da broj bolesnika raste iz dana u dan, a broj donora srca je ograničen i nepredvidljiv. Veliki broj bolesnika sa zatajivanjem srca ne ispunjava strogo zadane kriterije za transplantaciju.

Postoperativne komplikacije bolesnika s mehaničkom cirkulacijskom potporom

Cilj mehaničke cirkulacijske potpore je volumno rasteretiti srce u zatajivanju te ostvariti zadovoljavajući protok krvi prema perifernim organskim sustavima.

Uređaji za mehaničku potporu nose određene rizike i komplikacije.

U neke od najčešćih komplikacija ubrajamo trombozu potpornog cirkulacijskog uređaja, moždani udar, krvarenja te infekciju izlaznog mjesta linije uređaja.

Komplikacije su nezaobilazna pojava kod bolesnika s implantiranom mehaničkom cirkulacijskom potporom, i iako ih je nemoguće potpuno ukloniti, kontinuiranom edukacijom moguće ih je u značajnoj mjeri smanjiti. Prevalencija komplikacija povećava se kako se širi upotreba samih uređaja, od kratkoročne potpore prema sve češće destinacijskoj terapiji ili mostu prema transplantaciji.

Medicinske sestre imaju važnu ulogu unutar multidisciplinarnog tima, osobito u pripremi bolesnika za ugradnju mehaničke crpke, poslijeoperacijskoj zdravstvenoj njezi, prevenciji mogućih komplikacija i edukaciji bolesnika. Kvalitetno provođenje zdravstvene njege može prevenirati nastanak komplikacija liječenja, a u slučaju razvoja istih doprinijeti smanjenju posljedica.

Kristina Pavlović, Milka Grubišić, Dragana Jurčić.

Izvor: Cardiol Croat. 2021;16(11-12):347.

https://doi.org/10.15836/ccar2021.347 x ml (pdf)