x
x

Muzikoterapija u programu ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije

  05.12.2018.

Primjena receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u ambulantnu kardiovaskularnu rehabilitaciju: početna iskustva

Muzikoterapija u programu ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije
Liječenje postupkom receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u program AKVR dodatno pridonosi smanjenju anksioznosti i depresivnosti.

U sklopu 12. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva i 7. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji je od 29. studenoga do 2. prosinca 2018. godine održan u Zagrebu, prezentirana su početna iskustva u primjeni receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije (AKV).

Obzirom da su kod 23% bolesnika pri prijemu u program AKVR-a registrirani simptomi anksioznosti, a kod 29% simptomi depresivnosti, provođenje programa u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju u Zagrebu (Poliklinici) nedavno se unaprijedilo radnom terapijom, konzilijarnim postupcima psihijatra (pregledi i predavanje) i muzikoterapeuta (predavanje i receptivna muzikoterapija).

U razdoblju od 30. 6. 2017. do 25. 10. 2018. godine u Poliklinici je receptivna muzikoterapija primijenjena kod ukupno 17 bolesnika (10 muškaraca i 7 žena), kod kojih je program AKVR bio indiciran. Uključeno je 14 bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda, jedan nakon aortokoronarnog premoštenja i dvoje nakon nestabilne angine pektoris. Medijan vremena proteklog od akutnog kardiovaskularnog događaja do početka primjene receptivne muzikoterapije iznosio je 90 dana. Obrada psihologa učinjena je kod svih 17, a pregled psihijatra kod 11 bolesnika. Od 190 usluga vezanih uz muzikoterapiju bilo je ukupno 170 muzikoterapijskih seansi. Kod 13 od 17 bolesnika dostignut je željeni prag od 8 ili više muzikoterapijskih seansi. Rezultat samoprocjene HAD-om kod prijema u program AKVR bio je graničan ili patološki u 15, a pri otpustu kod 3 bolesnika. Srednje vrijednosti prilikom samoprocjene na česticama anksioznosti i depresivnosti HAD-om bile su značajno više prilikom početka u odnosu na završetak programa AKVR (anksioznost 10 prema 6; depresivnost 7 prema 4). Rezultati na Skali samoprocjene zdravstvenog stanja kod završetka muzikoterapije niži su u odnosu na početak (11,5 prema 10).

Liječenje postupkom receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u program AKVR dodatno doprinosi smanjenju anksioznosti i depresivnosti. Učinak ovog postupka potrebno je razmatrati u okviru dobrobiti cjelokupnog programa AKVR i u većoj skupini bolesnika.

Mario Ivanuša, Gabrijela Ćurić, Dubravka Kruhek Leontić, Ana Katušić, Stipe Drmić